หลักการและเหตุผลที่ทำ CAI เรื่อง การจำแนกสัตว์ ช่วงชั้นที่ 2

          จากปัญหาการเรียนการสอน เรื่อง การจำแนกสัตว์ เด็กไม่สามารถแยกหรือจำแนกสัตว์บางประเภทได้ชัดเจน เช่นสัตว์ที่ไม่มีในท้องถิ่น ไม่มีโอกาสได้พบเห็น(ของจริง) จำพวก ปะการัง ดอกไม้ทะเล ตัวฟองน้ำ ปลาดาว ปลิงทะเล และสัตว์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ไฮดรา พารามีเซียม ฯลฯ จากเหตุผลนี้จึงมีความสนใจที่จะทำเนื้อหานี้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามหลักสูตรในสาระวิทยาศาสตร์ ที่ระบุว่า สามารถสำรวจ สังเกต สืบค้นข้อมูลสัตว์หลากหลายชนิด จำแนกสัตว์ในท้องถิ่นที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง (ว1.2-2)

ทฤษฎี/หลักการที่เกี่ยวข้อง

          ทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์ ที่กล่าวว่า เด็กอายุประมาณ 7-11 ซึ่งอยู่ในวัยประถม มีความสามารถในการจัดกลุ่มหรือแบ่งหมู่ของสิ่งของ เนื้อหาที่นำเสนอจึงเหมาะสมกับวัย

          ด้านจิตวิทยา เด็กในวัยช่วงชั้นที่ 2 ชอบเล่นเกม มีความอยากรู้อยากเห็น การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์และเกมจะช่วยให้เด็กมีความสนุกสนาน สามารถเร้าความสนใจของเด็กได้ดี และเกิดการเรียนรู้ ในการผลิตเกม ได้ยึดทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน ซึ่งประกอบด้วย ความท้าทายเมื่อผู้เรียนเข้าไปศึกษาและทำกิจกรรม จะก่อให้เกิดจินตนาการกับผู้เรียน มีบรรยากาศที่น่าสนใจ ทำให้อยากรู้อยากเห็น และผู้เรียนก็สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการความถนัด ซึ่งตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล