การแจกแจงความถี่ของข้อมูล (Frequency Distribution)

 การแจกแจงความถี่ของข้อมูล    เป็นวิธีการทางสถิติอย่างหนึ่งที่ใช้ในการจัดข้อมูลที่มีอยู่ หรือที่เก็บรวบรวมมาได้ให้อยู่เป็นกลุ่มๆ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น

การแจกแจงความถี่แยกเป็นขั้นตอนดังนี้

        1. ตารางแจกแจงความถี่ คือการแยกข้อมูลตามที่กำหนด

        2. กราฟแจกแจงความถี่ นำข้อมูลจากตารางแจงแจงความถี่มาเขียนกราฟ ได้กราฟเป็นฮิสโทแกรม  รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ และเส้นโค้งการแจกแจงความถี่

         3. ตารางแจกแจงความถี่สะสม

         4. โค้งความถี่สะสม


   
การแจกแจงความถี่ จัดเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
   1. การแจกแจงความถี่แบบไม่จัดเป็นอันตรภาคชั้น
ใช้กับข้อมูลที่มีค่าสูงสุดและต่ำสุดของข้อมูลไม่แตกต่างกันมากนัก หรือข้อมูลที่มีค่าของจำนวนที่ต่างกันมีไม่มาก
   
2. การแจกแจงความถี่แบบจัดเป็นอันตรภาคชั้น ใช้กับข้อมูลที่มีค่าสูงสุดและต่ำสุดของ

ข้อมูลแตกต่างกันมาก หรือการแจกแจงไม่สะดวกที่จะใช้ค่าสังเกตทุกๆค่า เพื่อความสะดวกจึงใช้วิธีแจกแจงความถี่ของค่าที่เป็นไปได้แทน โดยแบ่งค่าที่เป็นไปได้ออกเป็นช่วง หรืออันตรภาคชั้น (Interval)