แนวทางการพัฒนาเครือข่ายบริการโรคไม่ติดต่อในชุมชน

การขยายบริการการดูแลผู้ป่วยความดันเบาหวานสู่ชุมชน

การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคลินิกบริการให้ได้มาตรฐาน ขยายบริการสู่ชุมชน ได้เริ่มขึ้นเมื่อตุลาคม2547 ที่สถานีอนามัยดงมะตื๋น โดยมีการตกลงร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในพื้นที่ส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงสู่ชุมชน  จากนั้นได้ขยายาการบริการ ยังเครือข่ายสถานีอนามัยอีก 5 แห่ง รวมทั้งหมด  6 แห่ง( ในอำเภอเวียงชัยมีสถานีอนามัยจำนวน 9 แห่ง )

 กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ

  • ทบทวนการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ทุกราย ,
  •  มีการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ป่วยปีละ 1 ครั้ง
  • พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยและการส่งต่อร่วมกัน
  • พัฒนางานข้อมูลผู้ป่วยระดับอำเภอโดยใช้เลขประชาชน 13 หลัก
  • พัฒนาตรวจรักษาในสถานบริการและเครือข่ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้แก่ การคัดกรอง , การตรวจรักษา , การให้สุขศึกษา รายบุคคล/รายกลุ่ม 
  • สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่สถานีอนามัย
  • เก็บตัวชี้วัดตามเป้าหมายของโรคเบาหวานความดัน

ในปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อกลับยังชุมชนประมาณ 1,500 ราย จากจำนวนผู้ป่วยเบาหวานความดันทั้งหมดจำนวน 2,500 ราย  ข้อดีของการดำเนินงานทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการใกล้บ้านและมีแนวทางการให้บริการเหมือนกับโรงพยาบาลแต่มีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นในชุมชน ทำให้การให้บริการล่าช้าสำหรับผู้ป่วย  จึงอยากจะหาแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสมในชุมชนและทำให้เกิดคุณภาพงานบริการสำหรับผู้ป่วยต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM&HT Somdejprayannasangworn Hospital Wiangchai Chiangraiความเห็น (0)