กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองพอก.......แก้จนสู่คนหนองพอก ต.สะอาดชัยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แก้จน-สู่คนหนองพอก

 

            การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่งคงทางเศรษฐกิจของชุมชนด้วยหลักการ “พัฒนาคน”โดยใช้ “เงินเป็นเครื่องมือ” ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            บ้านหนองพอก ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.  2464  โดยมีแม่ใหญ่เมือง และแม่ใหญ่หมา   ถิ่นวิไล ย้ายมาจากบ้านนาเลา  จังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมลูกบ้านไม่มากนัก ต่อมาเกิดมีปอบกินคนจึงอพยพ  หนีออกมาตั้งบ้านใหม่ อยู่ริมหนองน้ำ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยป่าไม้น้อยใหญ่นานาชนิด และมีต้นพอกใหญ่

อยู่ริมน้ำ  จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านหนองพอก  ชาวบ้านทั่วไปประกอบอาชีพทางการเกษตร   มีผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อนายรังสรรค์  รุ่งเรือง  โดยดูแลครอบครัว    101    ครอบครัว  พื้นที่ของหมู่บ้านประมาณ   650 ไร่ ประชากร ทั้งสิ้น  4 68 คนเป็น ชาย  243  คนหญิง  225     คน อาชีพหลัก ทำนา  ทำไร่  อาชีพรองเลี้ยงสัตว์  ค้าขาย รับจ้างทั่วไป   ประชาชนมีความรัก สมัครสมานสามัคคีกันและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน และเป็นหมู่บ้านแกนนำหลายกิจกรรม มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล

การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

                                             

                                1.ขั้นแพร่ความคิด

ได้ร่วมกับ นายรังสรรค์  รุ่งเรือง   ผู้ใหญ่บ้าน ชักชวนสมาชิก กพสม. และผู้ที่สนใจในการ

จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตว่าพัฒนากร และทีมงานพัฒนาชุมชน จะมาให้ความรู้และแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เมื่อชาวบ้านมีความพร้อม ทั้งคนและสถานที่  ทีมงานพัฒนาชุมชนจึงได้มาดำเนินการมีผู้เข้าร่วมจัดเวที ครั้งนั้น 59  คน จัดเวทีประชาคมเสร็จสิ้น  ได้สมาชิกและผู้สนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทั้งหมด  59   คน

2.ขั้นจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

·        ได้จัดประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ

การผลิตตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง    ทั้ง  4   คือ

ฝ่ายอำนวยการ,ฝ่ายเงินกู้,ฝ่ายส่งเสริมและฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการ จะมีวาระอยู่  2   ปี

เมื่อครบ 2 ปีก็จะจัดเวทีประชาคมเลือกคณะกรรมการใหม่เมื่อได้คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว                

คณะกรรมการได้กำหนดระเบียบข้อบังคับและนำเข้าเวทีประชมคมเพื่อรับรอง และคณะกรรมการได้เริ่มปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิก  โดยกำหนดให้สมาชิกส่งเงินสัจจะทุกวันที่  5   ของเดือน

 

 

3.ขั้นแผนงานการดำเนินการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

·        ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  คือ นายรังสรรค์  รุ่งเรือง  

ได้รายงานผลการดำเนินงาน  การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้อำเภอทราบเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมแต่ละครั้ง   จะเชิญพัฒนากร มาร่วมประชุมด้วยในฐานะที่เป็นปรึกษากลุ่มออมทรัพย์ฯและกลุ่มออมทรัพย์ฯ  จะรายงานความก้าวหน้าภาวะการเงินให้สมาชิกทราบ ส่วนฝ่ายประชาสัมพันธ์

ก็จะทำหน้าที่ของตัวเอง คือ เผยแพร่ ชักชวนผู้สนใจเข้าร่วมสมัคร ก็จะได้สมาชิกเพิ่มเข้ามาทุกเดือน

เมื่อได้รับเงินสัจจะจากสมาชิก ทุกวันที่   5    ของเดือนก็จะนำฝากธนาคารออมสิน    สาขากาฬสินธุ์

เป็นประจำทุกสิ้นเดือน 

·        กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองพอก  ไม่ใช่กลุ่มเงินอย่างเดียว   แต่เป็น

อะไรที่ใหญ่โต และมีคุณค่ากว่าเงินมากนัก   กองทุนนี้ประกอบด้วยทุนที่เป็นคนแต่ละคน  ทุนทางสังคมที่ถักทอคนแต่ละคนมาเป็นกลุ่มคนหรือสังคม  ทุนทางปัญญา ชาวบ้านหนองพอก ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ  ทั่วโลกประสบความล้มเหลวในการแก้ไขความยากจนของคนชนบท  เพราะอาศัยแต่เงิน  แต่บ้านหนองพอก อาศัยความเข้าใจ การก่อตัวเองของชุมชนที่เข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญ

 

²          ขั้นผลการดำเนินงาน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จัดตั้งเมื่อวันที่  8  กรกฏาคม  2548 มีสมาชิก

จำนวน  59  คน เงินสัจจะ จำนวน   1,350  บาท ปัจจุบันมีสมาชิก  105   คน มีเงินสัจจะ  49,633  บาท  กลุ่มออมทรัพย์ฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก งบอยู่ดี มีสุขให้การสนับสนุน เป็นเงิน  126,646  บาท  เพื่อสร้างที่ทำการศูนย์สาธิตการตลาด  กิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   1    กลุ่มคือ ศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน 1 แห่ง และกลุ่มได้รับการประเมินเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ระดับ  3”

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มออมทรัพย์

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มออมทรัพย์

หมายเลขบันทึก: 202211, เขียน: 20 Aug 2008 @ 15:11 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ่านแล้วดีนะพัฒนาได้ดีมาก แล้วบ้านหนองพอกที่ว่าน่ะ อยู่ที่ไหนละคะ