ผลสัมฤทธิ์...การเรียนภาษาไทยบางลี่ไม่ขี้เหร่....อานิสงส์..จากKM.

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผลสัมฤทธิ์...การเรียนภาษาไทยบางลี่ฯไม่ขี้เหร่.... อานิสงส์.. จากKM.

            โรงเรียนบางลี่วิทยา เป็นโรงเรียนหนึ่งใน ๗๘ โรงที่อยู่ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ ซึ่งโครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของ ๓ ฝ่ายคือ สกศ.(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) สกว. (สำนักงานกองทุนและสนับสนุนการวิจัย) และ สคส. (สถาบันส่งเสริมและจัดการความรู้เพื่อสังคม) เมื่อสพท.สพ.๒ ให้เกียรติโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียน โดยผอ.ประจักษ์ ปานอินทร์ เป็นผู้นำ ก็เริ่ม นำ KM. เข้ามาให้บุคลากร รู้จัก เริ่มแรกให้ตั้งหัวปลา เป็น ๓ หัวปลา แล้วแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เล่าเรื่องเล่าเร้าพลังกัน เกี่ยวกับความสำเร็จในการการสอน การปฏิบัติหน้าที่ ตอนนั้นครูและบุคลากร ก็ยังงงๆอยู่ ว่ามาเล่ากันทำไม แต่ก็มีการบันทึก และนำเสนอ มีการแบ่งหน้าที่ ผู้ดำเนินการในแต่ละกลุ่มและเลขานุการ คล้ายๆคุณอำนวยและ คุณลิขิต

          ต่อมาเพื่อความกระจ่าง โรงเรียนได้เชิญ ศน.ปวีณา ศน.สุมาลี ศน.สมศักดิ์ มาพาทำ โดยเราตั้งหัวปลาทั้งโรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเรา เริ่มจากเรื่องเล่าเร้าพลัง จนถึงธารปัญญา และบันไดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อมาแกนนำของเราก็ได้รับความรู้และเครื่องมือจัดการความรู้ใหม่ๆมาเพิ่ม

         ท่าน ผอ.ประจักษ์ ในฐานะคุณเอื้อและทีมแกนนำได้ขยายการจัดการความรู้ไปสู่ผู้ปกครอง มีหัวปลาหลายหัวปลาเช่น การเลี้ยงลูกให้เรียนจบและประสบผลสำเร็จ โดยนำ Best Practie ของแม่ยุพิน กาญจนสุพรรณ แม่ของน้องจิ มาให้ผู้ปกครองศึกษา การจัดการโดยสารรถประจำให้ปลอดภัย โดยมีผู้ปฏิบัติหลายฝ่ายนำเสนอเรื่องเล่า

       นอกจากผู้ปกครองก็มาถึงนักเรียน Best Practice ที่มีผลงานโด่งดังที่สุด คือ KM. ในวงเพลงอีแซวหรือวงเพลงพื้นบ้านนักเรียนโรงเรียนบางลี่วิทยา

       ในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหัวปลาหลักของโรงเรียน ครูพิสูจน์ในฐานะหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องเป็นคุณอำนวย ที่จะนำพาครูภาษาไทย นักเรียนภาษาไทย ไปสู่เป้าหมายหลักให้ได้ มาลองติดตามดูนะครับว่าพอจะใช้ได้ไหม

       เมื่อไม่นานมานี้ รองธวัช รองผอ.กลุ่มงานวิชาการ ได้ส่งผลการ สอบ NT ของม.๓ และ โอเน็ต ของม.๖ มาให้ดู ผมดูวิชาภาษาไทยแล้วค่อนข้างจะสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนต่างๆและเทียบจากเกณฑ์เฉลี่ยก็ไม่ขี้เหร่เลย

      ถามว่าเราได้ทำอะไรบ้างในกลุ่มครูภาษาไทย ก็ตอบง่ายๆว่า เราพยายามพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ก็ใช้การจัดการความรู้บ้าง ใช้กิจกรรมบ้าง ใช้สื่อการเรียนรู้บ้าง ใช้เทคนิคการสอนบ้าง ลองมาดูกิจกรรมของเรานะครับ

     ก. การพัฒนาตน ก็คือครูแต่ละคนพยายามพัฒนาตนให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรืองานในหน้าที่ หรือความรู้อะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อตน ครูส่วนใหญ่ของเราเป็นสมาชิกครู RTC. ภาษาไทย แล้วก็นำความรู้มาถ่ายทอดกันแบบเพื่อนสอนเพื่อน แบบศึกษาจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ครูพิสูจน์ สอนครูพรรณา ครูรติรัตน์ เขียนบันทึก สอนครูรัตนาภรณ์ ครูรติรัตน์ เล่นเพลงอีแซว ครูกลุ่มสาระภาษาไทยเรามี ๗ คน มีบล็อกในเว็บgotoknow แล้ว ๕ คน

    ข. การพัฒนาคน ก็คือการพัฒนาครู และพัฒนานักเรียน การพัฒนาครูเราพัฒนาด้วยการให้ความรู้และฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งสัมพันธ์กับการพัฒนาตนที่กล่าวมา ทำให้ครูมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น และโยงใยไปสู่การพัฒนานักเรียน เราจัดกิจกรรมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และได้แสดงออกอยู่เสมอ เช่นกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะต่างๆในวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ การทำงานเราก็ไม่ได้ทำตามลำพังเราร่วมมือกันหลายหน่วยงาน หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่นร่วมกับห้องสมุดจัดนิทรรศการ และกิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทยดังกล่าว ร่วมกับหมวดศิลปศึกษา จัดการแสดงและดนตรี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ที่อ.ขจิต ให้ความเมตตามาช่วยเป็นวิทยากร ร่วมกับชุมนุมต่างๆนำผลงานมาเสนอ เป็นต้น เด็กได้ฟัง ได้คิด ได้อ่าน ได้เขียน ได้พูด ได้แสดงละคร ได้วาดภาพ ได้คัดไทย ได้แต่งคำประพันธ์ ได้อ่านทำนองเสนาะ ได้ขับเสภา ได้ร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงสตริง เพลงพื้นบ้าน ได้แข่งเขียนสะกดคำ ได้แข่งเปิดพจนานุกรม ได้แข่งทำข้อสอบชิงรางวัล ได้แข่งตอบปัญหาจากนิทรรศการ ได้ฝึกเป็นพิธีกรในงานต่างๆ ได้ฝึกเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้นำเยาวชน

   ค. การพัฒนางาน เมื่อพัฒนาตน พัฒนาคน การพัฒนางานก็เกิดควบคู่กันไป การพัฒนางานครูภาษาไทยได้คิดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนางานด้านภาษาไทย เช่นครูจรุงใจ คิดทำสวนไม้ในวรรณคดีโดยร่วมมือกับนักเรียน จัดหาข้อมูลพรรณไม้ที่ปรากฏในวรรณคดี จัดการหาพันธุ์ไม้ในวรรณคดีมาปลูกมากกว่า ๕๐ ชนิดหลังอาคาร ๕  ติดป้ายภาพพร้อมชื่อและข้อมูล เป็นแหล่งค้นคว้า ครูพิสูจน์ตั้งชุมนุมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านและคณะเพลงอีแซว รับฝึกนักเรียนที่สนใจและตั้งคณะแสดงจนได้รับรางวัลระดับประเทศ ครูพรรณา ตั้งชุมนุมศิลปการดำรงชีพและตั้งกลุ่มนักเรียนสนใจการเขียนการ์ตูน จัดสัมมนาเยาวชนส่งเสริมการทำหนังสือการ์ตูนตามหัวข้อต่างๆจนโด่งดังไปถึงภาคอีสาน และจังหวัดลพบุรี ฝึกให้นักเรียนเขียนเรื่องสั้น เขียนเรื่องจนได้รับรางวัลระดับประเทศถึง ๒ ครั้ง ๒ ปี เด็กได้รางวัลมาหลายหมื่นบาท ครูปราณี ฝึกนักเรียนจนสอบได้คะแนนดีเด่น และได้รับรางวัลเป็นครูดีเด่นด้วย ครูรัตนาภรณ์ช่วยดูแลคณะเพลงอีแซว จนไปสร้างชื่อเสียงบันทึกการแสดงที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจัด ครูเพ็ญศรี ฝึกอ่านทำนองเสนาะเข้าประกวดจนได้เหรียญทอง ประเภทชายช่วงชั้นที่ ๓ ของสพท.สพ ๒เมื่อปีก่อน ส่วนงานกิจกรรมที่เด็กทุกคนได้ร่วมอย่างทั่วถึงคือกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติที่กล่าวมาแล้ว ส่วนในด้านการเรียนการสอนเราก็เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนและคิด ได้มีผลงาน และวัดผลตามสภาพจริง

        นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยังได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการกับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบางลี่ซึ่งมีโรงเรียนในศูนย์ ๙ โรง และส่งการแสดงเพลงอีแซวไปร่วมแสดงในงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งองค์กรส่วนท้องถิ่นในงานต่างๆที่ขอมาอีกด้วยเมื่อมีกิจกรรมระดับเขตพื้นที่ก็ส่งนักเรียนไปร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทยและได้เหรียญทองและเหรียญรางวัลอื่นๆจำนวนมาก จนกลุ่มสาระภาษาไทยเคยเป็นคะแนนสำคัญให้โรงเรียนบางลี่วิทยาได้โล่รางวัลคะแนนรวมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสพท.สพ.๒ ที่แข่งขัน ณ วัดเขากำแพง เมื่อปีก่อนโน้น

       ในการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางานที่เราทำมาอย่าต่อเนื่องก็ทำให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ครูพิสูจน์ เป็นครูภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภา เป็นครูมืออาชีพ และครูดีเด่นของสพท.สพ.๒ เป็นครูที่มีผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ดีเด่น มีผลงานเป็นครูผู้สนับสนุนนักเรียนให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดีเด่น ของสพท.สพ.๒ และล่าสุดได้เป็นครูดีในดวงใจ ของสพฐ. ครูพรรณา ได้เป็นครูดีเด่น และเป็นครูผู้มีผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ดีเด่น ของสพท. และรางวัลดีเด่นด้านการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการให้ ระดับประเทศ รางวัลครูผู้ฝึกนักเรียนเขียนเรื่องสั้นระดับประเทศ ครูปราณีได้รางวัลสอนภาษาไทยดีเด่น ครูเพ็ญศรี ครูรติรัตน์ ครูรัตนาภรณ์เป็นครูที่ได้รางวัลเกียรติบัตรของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบางลี่

        ถามว่ามีปัญหาหรือไม่ ตอบว่ามีหลากหลาย เหมือนโรงเรียนของบางท่านนั่นแหละ ก็ค่อยๆแก้ค่อยๆพัฒนากันไปครับ

     เอ๊ะ..ผมเล่ามาตั้งนาน...พอจะเห็นบ้างไหมครับว่ามันเกี่ยวกับการที่ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนภาษาไทยดีขึ้น และเกี่ยวกับการจัดการความรู้อย่างไร ผมเล่าเองก็ชักงงเองเสียแล้ว สกัดขุม สังเคราะห์แก่น กันเองนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

หมายเลขบันทึก: 201508, เขียน: 16 Aug 2008 @ 15:14 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 19:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

สวัสดีเจ้าค่ะ พ่อพิสูจน์

พ่อๆๆ ช่วยเข้าไปแปรภาษาไทยในบันทึกหนูหน่อยค่ะ ช่วยตีโจทย์ให้แตกหน่อย อิอิ คิดถึง รักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าค่ะ

เป็นกำลังใจให้เจ้าค่ะ ---->น้องจิ ^_^

เขียนเมื่อ 

น้องจิ แปลหรือ แปร เอาให้แน่

แปลๆๆๆ อิอิ มึนๆๆ กำลังอ่านอังกฤษค่ะ

55555+++

เขียนเมื่อ 

ครูไม่อยากเดาแล้วแต่จะตีความ แล้วแต่ความคิดของคน ลองอ่านปัญหาที่ครูตั้งในบันทึกน้องจิดู...ครูตั้งแล้วถามน้องจิจะตอบว่าอย่างไร..ปัญหาของครูง่ายกว่าเยอะ..แต่ครูเองก็ตอบปัญหานี้ไม่ได้..ลองอ่านดูเถอะ

  • หางปลาที่เข้มแข็ง
  • หัวใจที่เต็มเปี่ยม
  • หัวปลาที่มุ่งมั่น
  • สู่ฝัน...ครูดีเด่น
  • ขอแสดงความยินดีด้วยครับ...
เขียนเมื่อ 

ใช่เลยค่ะ เพราะครูเราเปิดใจ

ยินดีต่อการให้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการสอน

ผลสัมฤทธิ์ จึงยกระดับสู่แนวหน้า

บางลี่วิทยา จึงไม่น้อยหน้าใครๆ ในวันนี้

สวัสดีค่ะ

  • แวะมาอ่านบันทึกของอาจารย์
  • ได้ความรู้และแนวทางในการพัฒนางานดีมากคะ
  • ขอชมว่าโรงเรียนของอาจารย์ทำงานเป็นทีมดีคะอันเนื่องมาจาก km ที่เริ่มจากครู แล้วผลสะท้อนลงสู่ตัวนักเรียนเต็มๆ
  • ขอบคุณสำหรับสาระดีๆ
  • ขอให้มีความสุขนะคะ

                        

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณเกษตร มาเสริมแนวคิดและให้กำลังใจ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณหัวหน้าลำดวน ที่ร่วมแสดงความคิดและให้กำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อ.อังคณา ที่ให้กำลังใจ โรงเรียนของเราก็ยังมีปัญหาอีกหลายส่วนครับ แต่ก็พยายามทำงานกัน แก้ปัญหากันไปครับ

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้ามาแสดงความยินดีกับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยของบางลี่ด้วยนะครับคุณครูพิสูจน์

ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยช่วยกันทุกสิ่งก็สำเร็จดั่งประสงค์ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณรองโต มากครับและเห็นด้วยกับข้อคิดอันมีคุณค่าครับ