http://www.disneyclips.com/   วันนี้สอนนักเรียนเรื่องการหาร ปรากฎว่า เกิดปัญหา มีนักเรียนบางคนไม่สามารถหาผลหารด้วยการแสดงวิธีทำหารยาวได้ ซึ่งก็เหมือนกับปัญหาปีที่แล้ว จึงทำให้ต้องนำแบบฝึกที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ที่ได้ทำการวิจัยในชั้นเรียนเมื่อปีแล้ว มาใช้แก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาในปีนี้อีก ปรากฏว่า นักเรียนที่มีปัญหาในปีนี้สามารถแสดงวิธีหารยาวได้ถูกต้อง

         ผู้เขียนเห็นว่า วิจัยในชั้นเรียนเรื่องนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ หรืออาจเป็นแนวทางให้กับคุณครูที่ประสบปัญหาเหมือนกับผู้เขียนนำไปใช้กัน จึงนำมาแบ่งปัน แต่ผู้เขียนรายงานแบบไม่เป็นทางการเท่าไร ท่านใดนำไปทดลองใช้แล้ว ได้ผลเป็นอย่างไร หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไร อย่าลืมส่งข่าวบอกกันบ้างนะคะ