บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 10 Modern Education : คุณภาพต้องมาก่อนปริมาณ

ดูจีนจัดโอลิมปิคได้ยิ่งใหญ่ มีระบบบริหารการจัดการที่ดีมากๆ แล้วหันมามองบ้านเรา รู้สึกอนาถใจเหลือเกิน... คนมีคุณภาพจะนำชาติสู่ความเจริญและยิ่งใหญ่ ถ้าระบบการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของบ้านเรา หันมาเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่านี้ ประเทศคงจะเจริญดีกว่านี้...

Cognitive Technology : เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาปัญญาของมนุษย์ 

Ed.D.(Educational and Learning Management) : NSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1166303 การจัดการการศึกษาแนวใหม่ (Modern Approach in Educational Management) : ดร.พรเทพ รู้แผน, รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม  (อธิการบดี)

***********

สัปดาห์นี้พี่สมพิศนำเสนอเกี่ยวกับการติดตามและการประเมินผลของทำงาน มีประเด็นที่นำเสนอคือ

 • Result-base Management
 • Performance-base Monitoring and Evluation System
 • บันได 10 ขั้นของระบบการติดตามผลและประเมินผลแบบ RBM
 • การสร้างระบบการประเมินผล
 • ฯลฯ

สรุปแนวคิด คำสอนของท่านอาจารย์ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน/การเรียนการสอน

 • ต้องเข้าใจภาพรวมของระบบการประเมินองค์กรแนวใหม่
 • การบริหารยุคใหม่ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์(Result-base Management) และต้องเน้นเรื่องคุณภาพ
 • การปรับโครงสร้างขององค์กร(Small-sizing)
 • Performance-base Management
 • Strategic-base Management
 • การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการทำงาน
 • ต้องมีการกำหนดตัวบ่งชี้คุณภาพการทำงาน(KPI)
 • ระบบติดตามผล(Monitoring)
 • วิธีการประเมินผล(Evaluation)
 • แนวคิดการประเมิน 360 องศา
 • ความแตกต่างของคำว่า "การติดตาม" กับ "การนิเทศ"
 • มีการ Control(ติดตาม,นิเทศ,ประเมิน) ครบวงจร
 • การจะลงมือทำอะไร จะวัดอะไร ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
 • ประเมินเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น(ยุคใหม่)
 • ประเมินเพื่อตัดสิน(ยุคเก่า)
 • การประเมินแนวใหม่จะประเมินแบบต่อเนื่องและต้องเอาผลของการประเมินไปใช้ปรับปรุงจริงๆ
 • ต้องมีการเรียนรู้(Learning) และพัฒนา(Development)
 • จีนเอาผลการประเมินโอลิมปิคแต่ละครั้งมาศึกษา มาประเมินและเรียนรู้ สร้างงานใหม่ จนสามารถจัดกีฬาโอลิมปิคได้ยิ่งใหญ่
 • ดูจีนจัดโอลิมปิคได้ยิ่งใหญ่แล้วหันมามองบ้านเรา รู้สึกอนาถใจเหลือเกิน มีพวกป่วนเมืองเต็มบ้านเต็มเมือง เมื่อไหร่จะมีใครจัดการทำอะไรซักที ??????

ถ้าระบบการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของบ้านเรา หันมาเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่านี้ ได้คนมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาจริงๆมาทำงาน การศึกษาของบ้านเราคงจะดีกว่านี้ ไม่ด้อยพัฒนาและล้าหลังไปกว่าเวียดนามอย่างแน่นอน จะทำอย่างไรดีกับระบบการศึกษาของบ้านเรา ?????

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางแห่งความฝันความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดีครับ

 • สวัสดีครับคุณ Teerawut
 • ยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ