กิจกรรมเสริมหลักสูตร

     กิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากจะเรียนในชั้นเรียนแล้วโรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรขึ้นมาเพื่อเติมเต็มให้แก่ผู้เรียน  ซึ่งโรงเรียนศรีมโหสถได้กำหนดจัดงานวันวิทยาศาสตร์ในปีนี้ในวันที่ 21 สิงหาคม 2551 ซึ่งมีกิจกรรมมากมายที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทั้งด้านด้านวิชาการ และด้านศิลปะการแสดง เช่น กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา  ประกวดโครงงาน  กิจกรรมวาดภาพ  แต่งกลอน เรียงความเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์  ประกวดแสดงทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันบั้งไฟ จรวดขวดน้ำ ขว้างไข่ไกล เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและฝึกทักษะการทำงานร่วมกันของผู้เรียน เป็นวิธีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอึกรูปแบบนึงที่ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อเป้าหมายไปยังให้ผู้เรียน ดี  เก่ง  มึความสุข