นี่แหละที่เรียกว่า "ครู"

ครูดี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นางสาวพนิตา เมธาวิกุล รหัส 515100015

 

นี่แหละที่เรียกว่า "ครู"

                แม้เวลาจะผ่านกี่ยุคกี่สมัย   ทุกคนคงต้องยอมรับว่าโ ร ง เ รี ย นเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเหล่าบรรดานักเรียนทั้งหลาย   บ้านหลังนี้เป็นสถานที่ที่คอยสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆให้แก่ผู้เรียน  ชีวิตของคนเรา  ตั้งแต่ในวัยเด็กจะได้รับความรู้เบื้องต้นในการดำรงชีวิตจากพ่อแม่ผู้ปกครอง  เมื่อโตขึ้นถึงวัยเรียน  ก็จะต้องเข้าโรงเรียนเพื่อเข้ารับการศึกษา  ต้องห่างจากครอบครัวเพื่อเข้ารับการเรียนรู้ในโรงเรียน  แน่นอนผู้ที่มีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการเสริมความรู้ และสร้างประสบการณ์ต่างๆก็คือคนที่พวกเราทุกคนเรียกว่า     รู     

      “  ค รู  ”    เป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยสร้างคน สร้างชาติ  

 

 

               ในสังคมยุคใหม่ 

                      พ่อแม่ต้องดิ้นรนทำมาหากิน ทำให้ไม่มีเวลาดูแลลูกๆ ครูจึงต้องทำงานหนักขึ้นอีกหลายเท่า คือนอกจากจะสอนหนังสือแล้ว ครูยังต้องเป็นพ่อแม่คนที่ 2 คอยอบรมสั่งสอนประคับประคองให้เด็กเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในวันข้างหน้า   ในอดีต ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากครูที่มีความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม  มีเทคนิควิธีการสอนที่ถูกต้องและเหมาะสม  ภาพพจน์ของครูในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ ข่าวที่เกิดขึ้นซึ่งมักจะออกมาในแง่ลบ  ทำให้ภาพพจน์ของครูที่เคยเป็นผู้ให้โดยมิหวังผลกลายมาเป็นผู้ที่คอยหาแสวงประโยชน์จากศิษย์โดยมิชอบ  แม้ครูที่มีพฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นเพียงส่วนน้อยแต่สิ่งนี้ก็สามารถสร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันครูได้ไม่น้อยและทำให้ผู้คนเสื่อมความนับถือในตัวครูไปด้วย  แต่ใช่ว่า ค รู ที่ ดี จะหมดไปจากสังคมปัจจุบัน       

           หากจะถามว่า ค รู ที่ ดี ในความคิดของข้าพเจ้าเป็นอย่างไร  ก็คงต้องตอบว่าครูที่ดีคือ 

                1) รูที่มอบความรู้ ไม่ปิดบังความรู้ สอนโดยไม่หวังอามิสสินจ้าง 

                      2) ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจในการถ่ายทอดวิทยาการต่างๆให้กับศิษย์อย่างเต็มที่

                      3) ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดีของศิษย์ เป็นทั้งพี่เลี้ยงและพ่อแม่

                      4) ให้ความรักและความเอาใจใส่   มีความปรารถนาดีต่อศิษย์

                      5) มีความยุติธรรมและมีความเป็นกลาง  ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง 

                      6) เข้าใจในความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน

                      7) ไม่ยึดถือเอาอารมณ์และความต้องการของตนเองเป็นใหญ่ 


              จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปง่ายๆ คือครูที่ดีต้องสร้างอย่างน้อย 4 อย่าง ได้แก่

                         ส ร้ า ง ศิ ษ ย์       คือสร้างให้ศิษย์เป็นคนดี มีสติปัญญา  

                         ส ร้ า ง ตั ว           คือสร้างตัวเองและครอบครัวให้ดี

                         ส ร้า ง สั ง ค ม      และ  ส ร้ า ง ง า น

           จะห็นได้ว่าคุณสมบัติของครูที่ดี คือ  ครูที่พร้อมที่จะเป็นผู้สร้างและเป็นผู้ให้ในเวลาเดียวกัน ต้องมีการพัฒนาความรู้สติปัญญาตลอดเวลา มีเมตตามีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามเป็นแม่พิมพ์ที่เลิศล้ำด้วยคุณค่า ถ้าครูทุกคนปฏิบัติได้ตามนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าสถาบันครูจะต้องเป็นสถาบันน่านับถือและน่าเลื่อมใสและในอนาคตประเทศของเราจะต้องเต็มไปด้วยครูที่ดีได้อย่างแน่นอน

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อคิดชีวิตครูความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สังคมไทยเป็นแบบที่บอกจริง...จะเป็นกำลังใจให้นะ สู้ๆ

แสนกลคนเนี้ยะ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดีใจน่ะ ที่ครูส่วนใหญ่เป็นครูและผู้สร้างที่ดี อย่างน้อยก็ครูที่เราได้พบเจอมาตลอดชีวิต

ทุกท่านเป็นครูด้วยหัวใจจริงๆ นับถือๆ

หมายเลขบันทึก

199832

เขียน

09 Aug 2008 @ 20:21
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 19:24
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง