cai,wbi,ebook

     อีบุ๊ค คือ การนำหนังสือ หรือ แม็กกาซีน มาพัฒนาในรูปแบบดิจิตอล โดยใช้การแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบที่จำลองมาจากการอ่านหนังสือ รวมถึงสีสันรูปแบบการจัดวางที่เหมือนหน้าหนังสือจริง ซึ่งมีความพิเศษคือ ผู้อ่านสามารถพลิกเปิดหน้าหนังสือ ไฮไลท์ประเด็นที่สำคัญ หรือใส่บุ๊คมาร์คในหน้าที่ต้องการได้และสามารถค้นหาคำหรือข้อความสำคัญได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว สามารถลิงค์ต่อได้ แทรกรูปภาพหรือไฟล์วีดิโอได้ด้วย

      คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ทั้งข้อความ ภาพและสียง มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการเรียน แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือสามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้ มีลักษณะการนำเสนอเป็นตอนเรียงลำดับไปเรื่อยๆ ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาได้ด้วยตนเอง (Self Learning) สามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ เช่น เลือกบทเรียนที่สนใจ แบบฝึกปฏิบัติ แบบทดสอบ และสามารถรับการตอบสนองได้ทันที

     WBI บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย (Web - Based Instruction : WBI) ซึ่งเป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในรูปสื่อประสม โดยอาศัยลักษณะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาออกแบบและพัฒนาเป็นบทเรียนผ่านเครือข่าย เพื่อการเรียนการสอนมีระบบสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการเรียนอย่างมีความหมาย ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และผู้เรียนด้วยกันเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุญเหลือความเห็น (0)