ยกระดับงานควบคู่กับการเรียนรู้ ตอนที่ 3

ลิขิต
การพัฒนาเริ่มจากมุมมอง ความนึกคิดของคนผสานกับการบริหารจัดการจริงๆ

ยกระดับงานควบคู่กับการเรียนรู้  แบ่งเป็น  3  ตอน

ตอนที่ 3

         เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ การรอคอยในสถานภาพหัวโขนที่แตกต่าง...   ตัวผู้เขียนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องแสดงความรับผิดชอบ แม้ทางความคิดคำนึง   ผู้เขียนต้องเริ่มคิดหยิบฉวย "สิ่งที่มองไม่เห็น" จากที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร นำมาสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่องค์กร

         ต้นกล้าไม้ ที่นำมาฟื้นฟู  เจริญเติบโตมีความสดชื่น  ผู้เขียนจึงชักชวนปลูกในวันเด็ก เป็นกิจกรรมรวมน้ำใจแรก ในภาคที่ 2 ของผู้เขียน เพื่อทดสอบ ภาวะ มุมมอง ทัศนคติ  ความเป็นทีมของพนักงานและผู้จัดการฯ    ผู้เขียนได้อ่านข้อมูลทางการบริหารมากมาย ในกิจกรรมนี้  สุดท้ายต้นไม้เหล่านั้นตายด้วยมือของพนักงานเอง  ผู้เขียนเริ่มมองกลุ่มสร้าง กลุ่มรักษา ...       ผู้เขียนมิรู้ว่า วันนี้จะเหลือต้นไม้เหล่านั้นหรือไม่?  แบบไหน?  อย่างไร?      เพราะผู้เขียนมองต้นไม้เหล่านั้นเป็นตัวแทนพนักงานนั่นเอง

         ผู้เขียนคิดว่าจะกระตุ้นให้พนักงาน ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและตัวพนักงานเองในภาวะที่โลกภายนอกกำลังเปลี่ยนแปลง ผู้เขียนจึงเริ่มลงมือ  ต้นปีพุทธศักราช 2551 จากที่ผู้เขียนทิ้งวิชาการเรื่องนี้ที่บอร์ดสื่อสารช่วงปลายปีพุทธศักราช 2550   พนักงานยังไม่สนใจก็ไม่มีประโยชน์   เจ้านายสนับสนุนแนวความคิดนี้ จึงมีการทำหนังสือติดต่อประสานงานพาพนักงานเข้าทัศนศึกษาดูงานโครงการเกษตรพอเพียง ในโครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ  ผู้เขียนเตรียมอ้อยในไร่ที่ยังพอมี เป็นของฝากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ    บริษัทฯสนับสนุน ค่าเช่ารถเดินทางและค่าอาหารกลางวันสำหรับพนักงาน      พวกเราได้แวะ เมืองโบราณนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ โดยไม่เสียค่าผ่านทางในวันนั้น นับเป็นของแถมทางจิตใจ    ผู้เขียนก็ได้เห็นรายละเอียดเล็กน้อยอีกมากมายของเพื่อนพนักงาน ในการเดินทางนี้  ได้เห็นความพร้อมเพรียง เมื่อพนักงานได้รับคำสั่งที่ชัดเจน ความกระตือรือร้น ใส่ใจ ในความเด่นของแต่ละคน     เมื่อกลับถึงโรงงาน ในวันรุ่งขึ้น พวกเราทำการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่จะลงมือทำ   ผู้เขียนให้พนักงานหาคำจำกัดความของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอง  เพื่อนำมาใช้ให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ที่ต้องเผชิญ

         ดอกบานชื่น  ดอกหงอนไก่  ถูกขยายพันธุ์มาปลูก หน้าห้องพนักงานช่างซ่อมบำรุง ซึ่งต่อมาถูกเสริมด้วยพืชผักสวนครัว และดอกดาวเรือง  พนักงานช่างฯสามารถขยายผลต่อ หลังจากการดูงานมูลนิธิลูกพระดาบส ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวฝั่งพื้นที่ตรงกันข้ามแบบเนียนไปกับธรรมชาติ  พนักงานกลุ่มที่เหลือมีการพัฒนาติดตามมาตามลำดับ  การพัฒนาเริ่มจากมุมมอง ความนึกคิดของคนผสานกับการบริหารจัดการจริงๆ

         การเชิญวิทยากรจากจังหวัดนครปฐม มาบรรยายเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการตอกย้ำพนักงานในแง่วิชาการ และสร้างความสัมพันธ์เชิงท้องถิ่น  ในวันนี้ผู้เขียนเน้นกับพนักงาน เรื่องการออมทรัพย์ ซึ่งย้อนเวลากลับไป  ได้มีการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ + 0.25 %ให้พนักงาน ท่านละ 200 บาท ฟรี ATM ปีแรก ฟรี ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 50000 บาท 6 เดือน  ฟรีของชำร่วย แต่พนักงานนิยมถอนใช้จนหมด  แน่นอน  เริ่มต้นพนักงานมักเข้าใจว่า  เงิน   แหล่งเงิน  คือ  การแก้ไข ... แต่ผู้เขียนกระทำให้เขาคิดว่าใช่หรือไม่?

         เรามีการจัดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และปรัชญาในการดำเนินชีวิต ทันสมัยอยู่เสมอ  จน ณ วันหนึ่ง เป็นที่รวมของของพนักงาน ในการติดตามข่าวสาร  มีการเตรียมหนังสือ สำหรับพนักงานเลือกอ่านได้....พนักงานช่วยกันทำน้ำพุที่สระน้ำ ติดกับห้องอาหาร  พนักงานเอาบัว และ จอกแหน ผักบุ้งมาใส่ไว้  มีปลาที่เจ้านายซื้อมาปล่อยและพนักงานเอามาจากบ้าน ฯลฯ  เป็นบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนาน  ไมตรีจิตมิตรภาพ และแรงบันดาลใจ

         แรงบันดาลใจในการริเริ่มโครงการ สหกรณ์น้ำดื่มเกิดจากการที่สำนักงานโรงงานฯไม่มีเงินสดย่อยสำหรับใช้จ่ายเล็กน้อยเลย  พนักงานจึงร่วมกันคิดขายเครื่องดื่มที่พนักงานนิยม โดยใช้ตู้เย็นที่นำมาจากเมืองนอก ทำน้ำแข็งเองสำหรับบริการพนักงาน จนกิจการมีกำไรเล็กน้อยสะสมเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันบาท  พอจะใช้แก้ขัดยามฉุกเฉิน มีการจัดทำบัญชีที่ชัดเจน  และได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร  และพนักงาน  จนกระทั่งพัฒนาเป็นเรื่องการออมทรัพย์ซึ่งมีการประชุมกลุ่มเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นสหกรณ์     ภายในชุมชนที่มีภาวะกดดันบางอย่างกลับเกิดสิ่งพิเศษที่คาดไม่ถึงอีกหลายอย่าง  มีการช่วยเจรจาจัดการหนี้ให้กับพนักงาน   การให้ความรู้เรื่องการจัดการหนี้จากประสบการณ์จริงของผู้บริหาร  การช่วยให้คำปรึกษาแนะนำโดยไม่ได้มีการรังเกียจพนักงานที่เป็นหนี้  ประสบการณ์ของผู้อาวุโสในการจัดการกับหนี้บัตรเครดิต เป็นองค์ความรู้หนึ่งที่มีประโยชน์ ณ เวลานั้น    และฝ่ายบริหารสนับสนุนให้มีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

         กิจกรรมทำอาหารเกิดขึ้นบ่อยครั้งตามแต่ละกลุ่มของพนักงาน  ผู้เขียนมีโอกาสได้ชิมรสชาติทุกกลุ่ม ทำให้รู้จักพวกเขามากขึ้นโดยมิต้องเจรจาพาที

         ในวันที่ผู้เขียนรู้สึกว่า เราไม่มีงานอะไรทำเลย  เพราะคิดทำจนเริ่มมืดแปดด้าน  ผู้เขียนจึงเดินไปเก็บดอกรัก และขอดอกดาวเรืองที่หน้าห้องช่างฯ ซึ่งคงจะโรยราในไม่ช้า

         ผู้เขียนได้เก็บดอกดาวเรืองและดอกรักมาร้อยมาลัย ได้ 8 พวง ใช้เวลาเกือบหนึ่งวันเต็ม...  มาลัยเหล่านี้ผู้เขียนจะเอาไปลองฝากขายที่หน้าวัดในเมือง แต่กลับต้องเปลี่ยนใจนำไปถวายองค์พระ ที่วัดพระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม ในเช้าวันถัดมา   ผู้เขียนบอกองค์พระพุทธรูปว่า มาลัย เป็นทรัพยากรในโรงงาน ที่ผู้เขียนเป็นตัวแทนนำมาถวายเพื่อทำบุญ  อย่างน้อยสมาชิกในโรงงานน่าจะมีกำลังใจที่เข้มแข็งก็เพียงพอ

         ผู้เขียนได้จัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม Public Training ตามที่ฝ่ายบริหารส่งข้อมูลให้พิจารณา  การจัดส่งพนักงานเข้าอบรมโครงการต่อต้านยาเสพติด(โรงงานสีขาว)กับทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่จังหวัดกาญจนบุรี  และเรื่องการดำรงชีวิตของพนักงาน เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนสำรวจความต้องการอดบุหรี่ของพนักงาน โดยไม่ได้ตำหนิพวกเขา  ผู้เขียนพบว่า ช่วงที่มีภาวะเคร่งเครียด จะพบก้นบุหรี่จำนวนมาก และพบได้ในห้องน้ำ  ผลการสำรวจทำให้ผู้เขียนได้ติดต่อขอน้ำยาบ้วนปากสำหรับช่วยอดบุหรี่  จากโรงพยาบาลนครปฐม ฟรี ให้พนักงาน 

        โครงการ ช่วยทหารมีงานทำหลังเกษียณราชการ / ปลดประจำการ เกิดขึ้น เมื่อผู้เขียนได้เข้าประชาสัมพันธ์ ที่กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร  และ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี   จังหวัดราชบุรี  หลังจากเข้าพบ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน จังหวัดทหารบกราชบุรี และได้ทำจดหมายติดต่อจนได้รับการตอบรับ สิ่งนี้เพื่อจัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากพนักงานท้องถิ่นที่ถูกจัดจ้างผ่านผู้รับจ้างช่วง ยังขาดวินัยอยู่มาก  ผู้เขียนก็คาดหวังให้ Supplier ได้มีการพัฒนาการทำงานไปด้วย

         โครงการสุดท้าย  ผู้เขียนเตรียมเรื่อง การตรวจสุขภาพฟรี โดยโรงพยาบาลนครปฐม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการให้กับผู้ประกันตนที่มีบัตรประกันสังคม แต่คงมีพนักงานไปร่วมได้จำเพาะบุคคล  ผู้เขียนก็ไม่มีเงินพอจะให้พนักงานเป็นค่าเดินทาง  และต้องอยู่โยง ไม่สามารถร่วมเดินทางกับพวกเขา

         ตอนนี้ผู้เขียนจำไม่ได้ว่าพนักงานเคยว่า และนินทาผู้เขียนว่าอย่างไรบ้าง?  แต่ผู้เขียนจำได้ถึงภาพแห่งความสุขของเขา  วันที่เขาสดใส  เอื้ออาทร  ใฝ่เรียนรู้

         ผู้เขียนจัด Activity พร้อมกับสำรวจพนักงาน สามารถรวมกันเป็นกลุ่มก้อนได้หรือไม่  คำตอบ คือ ไม่ได้  ผู้เขียนนับกลุ่ม ซึ่งมีประมาณ 4-5 กลุ่ม ไม่ใช่เรื่องไม่ดี แต่เป็นด้วยเหตุปัจจัยที่ผู้เขียนเข้าใจ  แล้วลองใส่โจทย์ทุกกลุ่ม หรือผสานกลุ่ม  แล้ววัดผลการพัฒนาทางความคิด  การนึก ผู้เขียนพบว่าการพัฒนาให้ผลที่ดีมาก ในกลุ่มที่เปิดรับและมีมุมมองส่วนบุคคลในแง่ดีมากกว่าแง่ร้าย รู้จักการแบ่งปัน และให้อภัย  มีหัวหน้าทีม มีการสื่อสารที่ดี โดยไม่เกี่ยวกับเรื่อง IQ     ประสบการณ์การทำงานมากหรือน้อย เป็นมืออาชีพ หรือไม่เป็นมืออาชีพ  ชอบเรียนรู้หรือไม่?   แต่โดยภาพรวม ทุกกลุ่มมีการพัฒนาทั้งหมด และคนจะให้ความสำคัญกับการสื่อสาร พวกเขาจะคอยฟังจากสื่อไม่ว่าโดยวิธีใด เพื่อรับทราบปฏิกิริยาจากผู้เขียน และแสดงพฤติกรรมตอบทันที  ผู้เขียนสนุกกับการสื่อสารแบบนิทานเวตาลในระยะเวลาหนึ่ง ในยุคสมัยนี้มีการใช้เทคโนโลยี ...ผู้เขียนเลิกสนุก เพราะไม่ชอบการรับรู้ข้อมูลของผู้รับแบบไม่ธรรมชาติ เพราะผู้เขียนต้องระมัดระวังในการทำร้ายผู้ที่ยังขาดพื้นฐานโดยไม่ตั้งใจ  แต่เสพข้อมูลข่าวสารจากสื่อเทคโนโลยีตามธรรมดาของคน  และยังมีผลให้ขับคลื่อนงานที่จำเป็นขององค์กรได้ยากทุกที  เข้าทำนองใช้เครื่องมือที่เป็นดาบสองคมต้องระมัดระวัง  

         การใช้เทคโนโลยี กับการเก็บระบบฐานข้อมูล หรือการส่งผ่าน Information  ผู้รับ  ผู้ส่ง  ผู้อ่าน  ผู้ตีความ   ผู้ถูกจับ Information ที่รู้ว่าถูกจับอยู่   กับผู้ที่ไม่รู้    ผู้อ่านยากในการตีความ เพราะ information จะเบี่ยงเบน  และถูกสร้างขึ้น ขาดความเป็นธรรมชาติ เกิดความชุลมุนวุ่นวายในองค์กร เฉกเช่นละครฉากหนึ่ง

         ไม่ว่าในองค์กรจะเป็นเช่นไร ...การเข้าใจสภาพที่เป็นจริงของพนักงาน ก็สามารถทำงานพัฒนาร่วมกับเขาได้ทุกรูปแบบ และวัดได้ว่ามีการพัฒนาจริง

 ยกระดับงานควบคู่กับการเรียนรู้ ตอนที่ 1

 ยกระดับงานควบคู่กับการเรียนรู้ ตอนที่ 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสคส.

คำสำคัญ (Tags)#hrd#พัฒนาบุคลากร

หมายเลขบันทึก: 199779, เขียน: 09 Aug 2008 @ 14:37 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 15:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ