ชุดการเรียนการสอน

ชุดการเรียนการสอน

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์

ชื่อผู้วิจัย                 นางชูศรี  พรมจันทร์

                                ตำแหน่ง ครูวิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนศรีพฤฒา  สพท.กทม.เขต 2

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                วิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรทุกระดับชั้น  สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กำหนดให้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนเป็นสาระพื้นฐาน และเรียนเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มนักเรียนที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ  โดยการเรียนการสอนต้องปรับให้เหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน จากสภาพปัจจุบัน  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถบรรลุสู่เป้าหมายเท่าที่ควร  เพราะครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ  อีกทั้งเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์บางหน่วยมีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่น่าสนใจ  เช่นเดียวกับหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์  ดังนั้นผู้วิจัย จึงพัฒนาชุดการเรียนการสอน  เรื่อง

กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและไม่น่าเบื่อ โดยนำสื่อการสอนมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบทเรียน  ซึ่งสื่อที่นำมาใช้ประกอบเป็นชุดการเรียนการสอนนั้นมีอยู่หลายชนิด เช่น  สื่อ  ของจริง ภาพยนต์  วีดิทัศน์  บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น  นอกจากใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมแล้ว  ในชุดการเรียนการสอนยังใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ และวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายด้วย    เมื่อผู้วิจัยจัดทำชุดการเรียนการสอน เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้ว ได้นำมาใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  วิชา ว 42102  วิทยาศาสตร์  เพื่อนำข้อค้นพบและผลการวิจัยเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

                1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอน เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์  วิชา ว 42102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    ตามเกณฑ์ 80/80

                2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอน เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์  วิชา

ว 42102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการเรียนการสอน

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

3.  วิธีดำเนินการวิจัย

                3.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2550  โรงเรียนศรีพฤฒา  กรุงเทพมหานคร  จำนวน 2  ห้องเรียน  นักเรียน  73  คน 

              3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ประกอบด้วย

                                  1)  ชุดการเรียนการสอน เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์

                2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์

              3.3  การดำเนินการสร้างและการพัฒนาชุดการเรียนการสอน

                                1) ศึกษาหลักวิธีการสร้าง และรูปแบบของชุดการเรียนการสอนจากตำรา เอกสาร  บทความ และผลงานการวิจัยต่าง ๆ

                                2)  ศึกษาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ จากหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  โรงเรียนศรีพฤฒา  หนังสือคู่มือครูของสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   แบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบต่าง ๆ

                                3)  กำหนดหน่วยการเรียนการสอน โดยแบ่งเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกันออกเป็นหน่วย ๆ

                                4)  กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละหน่วย

                                5)  กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                                6)  สร้างชุดการเรียนการสอน  แล้วนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

                3.4  วิธีการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

                                1)  เก็บรวบรวมกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ

หลังเรียนมาตรวจให้คะแนนแล้วนำคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย ( )

                                2)  เปรียบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ว 42102วิทยาศาสตร์ เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน

 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล

                ผู้วิจัยได้ดำเนินการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์วิชา ว 42102 วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนสอนได้ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน  เมื่อสอนจบหน่วยการเรียนรู้แล้วจึงทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง  สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้โปรแกรม SPSS  สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้สถิติค่าที (t-test)

5.   สรุปผลการวิจัย

                1. ได้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์วิชา ว 42102 วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์วิชา ว 42102 วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  .01

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อนวัตกรรม

คำสำคัญ (Tags)#วิทยาศาสตร์#สพท.กทม. 2#ศรีพฤฒา#วิจัยชุดการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 199727, เขียน: 09 Aug 2008 @ 11:28 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)