ตอนที่ 3 รายงานการประเมินตนเองด้านการสอนและการพัฒนาผู้เรียน

รายงานการประเมินตนเองควรเป็นเช่นใด

รายงานการประเมินตนเองด้านการสอนและการพัฒนาผู้เรียน

(Self Assessment Report)

**************

         การออกแบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  กคศ./อกคศ. ยังไม่ได้กำหนดรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกวิทยะฐานะ  แต่ขึ้นอยู่กับครูวิทยาศาสตร์จะออกแบบด้วยตนเองตามความเหมาะสม  ศน. นราวัลย์  เคยมีประสบการณ์การเป็นวิทยากร  เรื่อง  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่ 1, 2  และการเป็นผู้ประเมินอภิมานซึ่งต้องประเมินอภิมานรายงานของผู้ประเมินอภิมานภายในของหน่วยประเมิน ดังนั้น  จะนำเสนอการทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา............

1) การออกแบบรายงานการประเมินตนเอง

  • ด้านครู  ควรรายงานผลการสอน  ตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  "มาตรฐานด้านการเรียนการสอน"  2  มาตรฐาน   คือ          

               มาตรฐานที่ 9  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ดี  และมีครูพอเพียง (ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 - 9.7)

               มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  (ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 -10.7)

  • ด้านผู้เรียน  ควรรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน  ตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  " มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน"  8  มาตรฐาน  คือ

                มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  ( ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 - 1.6)

               มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการีอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 -2.2)

               มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 - 3.5)

               มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 - 4.4)

               มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 -5.5)

               มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 - 6.3)

               มาตรฐานที่  7  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี  (ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 - 7.5)

               มาตรฐานที่  8  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา   (ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 -8.3)

2) กำหนดระยะเวลาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง หนึ่งปีการศึกษาเช่น วันที่ 17 พฤษภาคม 2552-30มีนาคม 2553

3) ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และชั้นที่รับผิดชอบ

4) หัวข้อในการรายงาน ควรเป็นดังนี้
             4.1 ชื่อ..........ตำแหน่ง.............
             4.2 ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 วิชา.......... จำนวน..........ชั่วโมง/สัปดาห์ และภาคเรียนที่ 2
             4.3 การให้คำปรึกษา
             4.4 ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยในชั้นเรียน
             4.5 การเผยแพร่ผลงาน
             4.6 งานบริการทางวิชาการ (ครูในและนอกสถานศึกษา)
             4.7 การพัฒนาตนเองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี

             4.8 ผลการประกันคุณภาพภายในด้านครู และผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ดังนี้
                      -กิจกรรม/งาน/โครงการที่พัฒนา
                      -ผลการดำเนินงาน
                      -ร้อยละของผลการดำเนินงาน (อิงเกณฑ์)
                      -ผลการประเมินระดับดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
5) ผลการทดสอบระดับชาติ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา
(ในชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ)
6) สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของผู้เรียน
7) สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ข้อ
8) สรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ข้อ
9) การวิเคราะห์ตนเอง
                     - ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ครูดี)
                     - ด้านการปฏิบัติงาน (ครูมืออาชีพ)
                     - ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ (ครูเก่ง)
           สรุป
                     - จุดเด่นของตนเอง
                     - จุดที่ควรพัฒนาของตนเอง

                                        ------------------- 
         เอกสารเล่มนี้ นอกจากเป็นการนำเสนอการปฏิบัติงานประจำปีของครูผู้สอนที่เป็นทั้งครูดี  ครูเก่ง แล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีได้อย่างชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
          ที่สำคัญที่สุดนำไป "ประกอบการขอเลื่อนวิทยะฐานะให้สูงขึ้น" ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต่อไป
                                                      ขอให้ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนโชคดีนะคะ

                                                        

 

 

 

 

 


             

 

 

 

 

  
                                           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูวิทยาศาสตร์กับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะใหม่

คำสำคัญ (Tags)#รายงานการประเมินตนเองของครูวิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 199240, เขียน: 06 Aug 2008 @ 23:18 (), แก้ไข: 13 Dec 2012 @ 16:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

สุขสันต์...
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับสำหรับความรู้ดีๆ มีประโยชน์ทั้งครูและนักเรียน

ขออนุญาตติดตามต่อนะครับ

IP: xxx.174.30.91
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะสำหรับความรู้ครูวิทยาศาสตร์ที่ดีๆ มีประโยชน์แบบนี้

จากครูปิ่นรัตน์ ไกรสีกาจ กำแพงเพชร

เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์มากครับ ครูเรามีแต่อยากจะทำ แต่ไม่เตรียมวางแผนก่อนทำครับ

ทราบข้อมูลที่จะเตรียมดีมากๆ