วันแม่จะมาถึง ดิฉันนำบทอาเศียรวาทที่แต่งไว้นานแล้ว
มาสอนนักเรียนแต่งฉันท์  เลยนำมาขึ้นไว้ 
เผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านค่ะ

            วสันตดิลกฉันท์ 14

           เอกองค์บรมสิริกิติ์          ทศทิศเฉลิมนาม
    ทรงโฉมประดุจศศิยาม           หทยาพระเบิกบาน
    แว่นแคว้นประชาพระกรณีย์      กิจที่ ธ เจือจาน
    สร้างเสกประโยชนประการ       กลโสมประโลมดิน
    ราษฎร์ทุกข์พระองค์ก็จะขจัด    ภยปัทวมลทิน
    ราษฎร์สุขพระองค์ก็สุขยินดิ์     ปิติด้วยพระเมตตา
    สิงหาทวาทศมวาร                 ก็ลุกาลพระพรรษา
    เจ็ดสิบและหกพระชนมา         จะเจริญลุล่วงดล
    น้อมเกล้าถวายจุตรพร            สุบวรสากล
    ป้องปักและรักษ์วรสกนธ์         นิรทุกขโพยภัย
    คู่องค์พระราชภสดา               ดุจสาขโพธิ์ไทร
    ร่มโสตถิ์สถิตสถิรใน              จิตชนนิรันดร์เทอญ