ข้อคิดชีวิตครู

ครูดีคืออย่างไร

             ครู  ไม่ใช่  กรรมกรขนส่งข้อมูล จากตำรา ไปสู่สมุดจดของผู้เรียน 

             หมายถึง คนเป็นครูต้องมีความสามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการพัฒนามากกว่านั้น

             ความสามารถของผู้เรียนไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อมูลในตำรา หรือจากการที่ครูเขียนแล้วให้เขาจดตามลงในสมุด

             คนเป็นครูต้องเอาข้อมูลและเนื้อหาในตำรามาแปลงให้เป็นกิจกรรมในการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนลงมือปฎิบัติ     

             ความสามารถของผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ ข้อมูลที่ครูนำมาใช้ต้องสอดคล้องกับความสามารถทางสมองและทางกายของเขา

             ข้อมูลในตำรา อาจจะขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหา และการเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหาอาจไม่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียน

             ครูจึงต้องรู้จักจัดกระทำกับข้อมูล  แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นส่วนประกอบของกิจกรรมและวิธีการ ที่ครูนำมาร้อยเรียงกันเป็นกระบวนการ
            
             ดังนั้น 
ครูดีจึงน่าจะหมายถึงครูที่สามารถสร้างกระบวนการเพื่อเป็นพาหะนำพาผู้เรียนให้บรรลุจุดหมายของการพัฒนา

 

                        

   

                                                     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX