•  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องมีความหลากหลายโดยคำนึงถึง
                            - การให้เกียรติ / เคารพในศักยภาพ
                            - เชาวน์ปัญญาหลากหลายด้าน ตามทฤษฎีพหุญญา                                 หรือ                          Multiple Intelligences ของ Howard Gardner
                            - การทำงานของสมองในการเรียนรู้
                            - การปรับคลื่นสมองด้วยเทคนิคต่าง ๆ ให้เหมาะสมในการเรียนรู้   
                                            (คลื่นอัลฟา และ ธีตา)
                            - บรรยากาศที่ให้ความปลอดภัยทางอารมณ์และเสรีภาพในการคิด
                            - ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้าน Learning Styles หรือ  

                                    ลีลาการเรียนรู้
                          - ผู้เรียน 4 แบบ ตามแนวคิดของ Kolb
                          - กรวยประสบการณ์ของ Edgar Del
                          -  ช่วงความสนใจ และทฤษฎีความจำ เกี่ยวกับ
                                     Short Term Memory / Long Term Memory
                           -  การเรียนรู้ในสิ่งที่มีความหมาย และ การนำไปประยุกต์ใช้
                              ในสถานการณ์จริง
                         - จิตวิทยาการศึกษา และ จิตวิทยาพัฒนาการ
                         - ยุทธวิธีเชิงบวก Positive Perfection
                         - การใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม
 
               นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมระดับโลกที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพสมองและการคิด อาทิ Mind Maps ® , Six Thinking Hats, Brain Gym ® และ
Mindfulness Training
               ในแง่ของการแสวงหาความรู้ โรงเรียนควรสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ห้องสมุด มุมสนใจด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง ฝึกทักษะกระบวนการคิด       การจัดการ   การเผชิญสถานการณ์   การประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม   ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง       ยึดการปฏิบัติให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น   รักการอ่าน และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เน้นศักยภาพการทำงานของสมองอย่างเป็นองค์รวม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุล โดยให้ความสำคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตามพื้นฐานปรัชญาของโรงเรียน