เธออาจรู้แล้ว

ผู้เรียนรู้ขักแสวงหาความรู้
 •  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องมีความหลากหลายโดยคำนึงถึง
                            - การให้เกียรติ / เคารพในศักยภาพ
                            - เชาวน์ปัญญาหลากหลายด้าน ตามทฤษฎีพหุญญา                                 หรือ                          Multiple Intelligences ของ Howard Gardner
                            - การทำงานของสมองในการเรียนรู้
                            - การปรับคลื่นสมองด้วยเทคนิคต่าง ๆ ให้เหมาะสมในการเรียนรู้   
                                            (คลื่นอัลฟา และ ธีตา)
                            - บรรยากาศที่ให้ความปลอดภัยทางอารมณ์และเสรีภาพในการคิด
                            - ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้าน Learning Styles หรือ  

                                    ลีลาการเรียนรู้
                          - ผู้เรียน 4 แบบ ตามแนวคิดของ Kolb
                          - กรวยประสบการณ์ของ Edgar Del
                          -  ช่วงความสนใจ และทฤษฎีความจำ เกี่ยวกับ
                                     Short Term Memory / Long Term Memory
                           -  การเรียนรู้ในสิ่งที่มีความหมาย และ การนำไปประยุกต์ใช้
                              ในสถานการณ์จริง
                         - จิตวิทยาการศึกษา และ จิตวิทยาพัฒนาการ
                         - ยุทธวิธีเชิงบวก Positive Perfection
                         - การใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม
 
               นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมระดับโลกที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพสมองและการคิด อาทิ Mind Maps ® , Six Thinking Hats, Brain Gym ® และ
Mindfulness Training
               ในแง่ของการแสวงหาความรู้ โรงเรียนควรสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ห้องสมุด มุมสนใจด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง ฝึกทักษะกระบวนการคิด       การจัดการ   การเผชิญสถานการณ์   การประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม   ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง       ยึดการปฏิบัติให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น   รักการอ่าน และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เน้นศักยภาพการทำงานของสมองอย่างเป็นองค์รวม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุล โดยให้ความสำคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตามพื้นฐานปรัชญาของโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายบริหารฯปากน้ำ(พิบูลสงคราม)นนทบุรีความเห็น (2)

สุภารัตน์
IP: xxx.121.150.118
เขียนเมื่อ 
สนใจเรื่อง Brain Gym มานานแล้วค่ะ มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังอีกมั้ยคะ จะรอติดตามค่ะ
ธัญญา
IP: xxx.121.108.207
เขียนเมื่อ 

 หนังสือเกี่ยวกับเรื่อง Brain Gym นี้มีที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วมีอยู่สามเล่ม

บริหารสมอง - Brain Gym®
    ฝึกบริหารร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน ฟัง เขียน ใช้ความคิด และช่วยให้คุณได้ใช้สมองทั้งสองซีกไปพร้อมๆ กัน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

  บริหารสมอง - Brain Gym® (ฉบับสำนักงาน)
    ผู้แต่ง : ดร. พอล อี เดนนิสสัน         ผู้แปล : วิบูลย์ วิรัชนีกรพันธ์
    ฝึกบริหารร่างกาย ด้วยท่าทางที่เหมาะสมในแต่ละสาขาอาชีพ

บริหารสมอง - Brain Gym® ฉบับครูและผู้ปกครอง

คำอธิบายท่าบริหารต่าง ๆ เหมาะสำหรับครูและผู้ปกครอง

สนใจดูได้จาก website:

http://www.tanyaph.com/mybook/translation_book.html

ทั้งสามเล่มจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ขวัญข้าว '๙๔ สนใจสั่งซื้อ :- ชำระเงินโดย โอนเงินเข้า
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเชิดวุฒากาศ
เลขที่ 105-2-30326-4 ชื่อบัญชี "สำนักพิมพ์ขวัญข้าว' 94"

 

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง
และแจ้งรายชื่อหนังสือรวมทั้งจำนวนหนังสือที่ต้องการทางโทรสาร (FAX)
หมายเลข 02-981-0248 หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-981-0247 และ 02-981-1242