KM_KKU Way

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
KM_Action: Four in one week.

ลปรร เพื่อการพัฒนา 4 in One

 อาทิตย์หน้าตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๐ ถึง ศุกร์ ๒๔ มีนาคม มีกิจกรรม "ลปรร" ที่ศูนย์บริการวิชาการ รับดำเนินการสี่เรื่อง ดังนี้ครับ

 จันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม HA_KM แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในโรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ ๖ ที่ห้องประชุม SME ชั้น ๖ ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ เน้นหัวปลา "การพัฒนาคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุน" (Link)

 จันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ทำกิจกรรม "AAR หลังจากไปบริการวิชาการ One Stop Service" ของจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม ที่ห้องประชุมกรรมการศูนย์บริการวิชาการ ชั้น ๕ (Link)

 อังคารที่ ๒๑ มีนาคม จัดอบรมการ "สื่อสารแบบ B2B" สองรุ่น รุ่นละ  ๓๐ ท่าน ที่ชั้น ๔ อาคารศูนย์บริการวิชาการ คุณธวัช จะเป็นพ่องานครับ (Link)

 อังคารที่ ๒๑ ถึง ศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ทีมงานจาก ม.ข จะไป เรียนรู้การพัฒนาวิสาหกิจที่เรียกว่า SME จาก สถาบัน SME และ หน่วยงานใน กทม เพื่อ "สร้าง A-Team ในการพัฒนา SME" ต่อไป (Link)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)