ปัญหาของการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาโท คือการที่นิสิตมาจากที่ต่างๆ กัน โดยเฉพาะนิสิตภาคพิเศษ การมาเรียนเป็นช่วงเวลาสั้นๆ อาจเป็น เสาร์ - อาทิตย์ หรือมาเรียนช่วง Summer เวลาส่วนใหญ่คืออยู่ในที่ทำงาน ปัญหาก็คือการทำกิจกรรมกลุ่ม หรือการทำรายงาน การมีปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมการเรียนการสอนทำได้ยาก

           ดังนั้นในภาคเรียนนี้ ผมจึงได้ทดลองใช้บล็อกในการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง นิสิตดัวยกัน นิสิตกับอาจารย์ หรือผู้สนใจทั่วไป เข้ามาแลกเปลี่ยนกันผ่านบล็อก เพราะนิสิตจะสามารถบันทึกบล็อกของตนเองได้จากที่บ้าน จากที่ทำงาน อาจารย์สามารถเข้าไปอ่านบันทึกของนิสิตได้ตลอดเวลา เพื่อนๆ ก็สามารถเห็นบันทึกของเพื่อน เห็นข้อคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อบันทึกของเพื่อน

            มีนิสิตถามว่า บล็อกต่างจากเว็บบอร์ดอย่างไร คำถามนี้เราคงต้องช่วยกันตอบนะครับว่า ต่างกันอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

 

   

 นิสิต ใช้คอมพวิเตอร์ทำงานที่พบเห็นตามใต้ถุนตึก

 วัยและอายุต่างกันก็แลกเปลี่ยนกันได้

   

 เครื่องในห้องไม่พอก็ยกกันมาเอง

 นั่งเรียงกันหน้าสลอน

   

 เครียด ต้องรีบปั่นรูปเล่ม

 ปี 3 ยังไม่เครียด ไว้เครียดปีหน้า