จำนวน  หมายถึง ปริมาณในทางคณิตศาสตร์  ซึ่งแสดงให้ทราบว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด

เช่น แสดงปริมาณของ คน สัตว์ พืช หรือสิ่งของต่างๆ เป็นต้น

        ตัวเลข  หมายถึง สัญลักษณ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้เขียนแทนจำนวน

        ระบบจำนวนที่เรานิยมใช้ คือ ระบบตัวเลขฮินดูอารบิก ซึ่งประกอบด้วย"เลขโดด" สิบตัว ได้แก่

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

        เมื่อเขียนตัวเลขเป็นชุดแทนจำนวน เลขโดดแต่ละตัวจะมีค่ามากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง

ของเลขโดดเหล่านั้น

        จำนวนนับ หมายถึงจำนวนที่เริ่มต้นตั้งแต่ 1 และเพิ่มขึ้นทีละ 1 เรื่อยๆไป ไม่มีที่สิ้นสุด