ความเคลื่อนไหวของศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

อาทิตยา คำกันยา

3 ส.ค. 48

ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุม

ตามที่ศูนย์ฯ ได้เชิญประชุมกลุ่มวิจัย Treatment/control โดยมีประธานกลุ่มคือ รศ.นพ. วัชรพงศ์  พุทธิสวัสดิ์  ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2548 เวลา 09.00-12.00 น. นั้น เนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการ จึงใคร่ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมเป็น วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2548 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 530  (ข้างภาควิชาปรสิตวิทยา) ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

กรุณาแจ้งกลับศูนย์ฯ ด้วยหรือแจ้งกลับที่ [email protected]