หลักในการทำงาน ๑๒ ประการ ของกรรมการการเลือกตั้ง


การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
วิถีทางประชาธิปไตย
             เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
การจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ที่จะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เที่ยงธรรม

หลักในการทำงาน ๑๒ ประการ
             สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ให้หลักยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
             ๑. ต้องรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในหน้าที่
             ๒. ต้องปกิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว
             ๓. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
             ๔. ต้องเร่งรัดการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร่งรัดทั้งตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน
             ๕. ต้องริเริ่มพัฒนางานในหน้าที่จอง กกต. ให้ก้าวหน้าไม่หยุดยั้งทันกาลเวลา สนองตอบเจตนารมณ์ในการปฏิรูปทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญและความปรารถนาของประชาชน
             ๖. ต้องยึดหลักนิติธรรม มโนธรรม ความเป็นธรรมประกอบกันในการปฏิบัติงาน
             ๗. ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเป็นหมู่คณะ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจทำงาน แก้ไขปัญหาด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
             ๘. ต้องสามารถตอบปัญหาต่อประชาชนและองค์กรต่างๆได้อย่างมีเหตุผลและสมศักดิ์ศรี
             ๙. ต้องอภิปรายในปัญหาต่างๆอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ปราศจากอคติและใช้มติของที่ประชุมแถลงชี้แจงต่อสาธารณชน
            ๑๐. ต้องถือว่าความสำเร็จความชอบเป็นของหน่วยงาน เป็นของผู้ร่วมงาน เป็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาต้องมีความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
            ๑๑. ต้องไม่เปิดเผยความลับเกี่ยวกับหน้าที่ อันยังผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หน่วยงานและราชการโดยเด็ดขาด
            ๑๒. ต้องถือหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่หวั่นไหวต่ออำนาจอิทธิพลใดๆ

             "ร่วมมือ  ร่วมใจ แก้ไขปัญหาโดยสุจริต โปร่งใส รวดเร็วอย่างยุติธรรม"
           
หมายเลขบันทึก: 19626เขียนเมื่อ 17 มีนาคม 2006 16:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:34 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

องค์กรกลาง คือ ความหวังของประชาชน โดปรดอย่าทำให้ประชาชนคนไทยผิดหวังอีกนะครับ

พอใจมากที่ท่านเข้ามาร่วมในชุมฃนการเรียนรู้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท