cai นั้นหมายถึงการที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน  และสื่อนั้นจะอยู่ในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถนำเสนอเนื้อหาสาละได้ทั้งในรูปแบบ ข้อความ กราฟิก ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ นั้นหมายถึงว่าผู้เรียนสามารถที่จะมีการโต้ตอบกับบทเรียนนั้นๆ ได้ตลอดเวลาและสามารถรับผลย้อนกลับอย่างทันทีทันใดได้เลย

wbi นั้นหมายถึงการเรียนการสอนที่ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ นำเสนอได้โดยใช้อักษร ภาพนิ่งต่างๆ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงผสมกัน  โดยนำเทคโนโลยีของเว็บในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งใช้อีเมล์ในการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เรียนและหรือระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนก็ได้ โดยจะมีการวัดผลและประเมินผลหลังจากเรียนจบเนื้อหาแล้ว

e-book นั้นหมายถึงหนังสือที่มีประโยชน์ มีสาระต่างๆ มีลักษณะคล้ายกับหนังสือ แต่จะอยู่ในรูปแบบของระบบดิจิตอล โดยจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์  และเป็นหนังสือที่นำมาจัดพิมพ์ในรูปแบบของดิจิตอล สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากๆ มีหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็น ภาพดิจิตอล วีดีโอ  ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ หรือคำพูด เสียงดนตรีก็สามารถทำได้ 

สารานุกรรม นั้นหมายถึงหนังสือที่รวบรวมความรู้ต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในทุกสาระวิชา  รวบรวมความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งไว้โดยนำมาเรียบเรียงไว้ตามลำดับตัวอักษร และเหมาะที่จะนำมาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และความรู้ต่างๆ ที่ได้จากหนังสือสารานุกรมก็จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ดี

สรุป   สื่อที่เป็น  cai  e-book และสารานุกรรม สามารถที่จะใช้ในทุกสถานที่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะไม่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรได้เลย นี้ก็คือข้อเสียของการไม่มีคอมพิวเตอร์
         ส่วน wbi  เป็นสื่อที่ต้องใช้ระบบเครื่อค่ายอินเตอร์เน็ต  แต่ถ้าไม่มีระบบเครื่อค่ายอินเตอร์เน็ต wbi ก็จะไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เลย นี้ก็คือข้อเสียของ wbi