ใกล้เข้ามาแล้ว QA ปีนี้ สนง. งานบริการการศึกษา ของคณะสหเวชศาสตร์ จะมีการจัดทำองค์ประกอบที่ 10 โดยมีเกณฑ์การตัดสินมาจากชุมชน สนง.เลขานุการของทุกคณะ จากการพิจารณาดูก็จะจัดทำเอกสารตามเกณฑ์ และจะให้ได้คะแนนเต็ม 5 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำองค์ประกอบที่ 10 นะค่ะ  น้องใหม่ค่ะ