แจ้งข่าวโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต1 ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่6  หรือ ม.3  และโรงเรียนที่สอนระดับปวช.และปวส.ทุกโรงเรียน  ให้ไปรับเอกสารสำรวจข้อมูล OBEC48 ระยะที่ 2  ได้ที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สพท.นนทบุรี เขต 1 ด่วนที่สุด  นะค่ะ

แก้มหอม