ระบบติดต่อสื่อสารของ internet

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ไม่ต้องเดินทางเข้าเขตพื้นที่