การสรรหาอธิการบดี มน.


อธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติได้ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี

          ประชาคมชาว มน.ที่รักทุกท่าน ถ้ามีใครถามพวกเราว่า  เรื่องน่าตื่นเต้นที่สุดของประชาคมชาว มน. ตอนนี้คือเรื่องอะไร?  พวกเราคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า  " ก็การสรรหาอธิการบดีท่านใหม่ไงหล่ะ !! "

          ส่วนใหญ่เราก็จะซุบซิบกันว่า  "ใครนะที่จะเป็น?" "คนนอกหรือคนในน้อ?"   "มีข่าวแว่วมาว่าจะเป็น......นะ !!!"   ฯลฯ   ฯลฯ

 

          ดิฉันว่าอย่ามัวเสียเวลาเดาเลยค่ะ  เพราะสิ่งที่พวกเราจะต้องศึกษา หาข้อมูลให้ทราบอย่างถ่องแท้ ณ ขณะนี้  คือ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ของ มน. มากกว่า

          แต่ละมหาวิทยาลัย จะมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีต่างๆ กัน  โดยจะระบุไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งออกโดยสภามหาวิทยาลัยนั้นๆ

          สำหรับ มน. มหาวิทยาลัยซึ่งบุคคลภายนอกหลายต่อหลายคน มักเข้าใจว่าเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับไปแล้ว  แท้ที่จริง ยังค่ะ  มน. ยังเป็น ม.ของรัฐเต็มขั้น ดังนั้น พ.ร.บ. ที่เราใช้อยู่ จึงเป็น พ.ร.บ. ฉบับ พศ. ๒๕๓๓ และข้อบังคับว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ที่มีผลใช้บังคับล่าสุดตาม พ.ร.บ. ฉบับี้ คือ ข้อบังคับที่ประกาศในปี พ.ศ. ๒๕๔๖

          ดิฉันจึงขอนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๖

...........................................

          โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

          ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔(๒) และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐๕(๑/๒๕๔๖) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๖"

          ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

          ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๗
          บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

          ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้

                    "คณะกรรมการ"  หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

                    "อธิการบดี"  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

                    "สภาอาจารย์"  หมายความว่า  สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

                    "คณาจารย์"  หมายความว่า  คณาจารย์ประจำและพนักงานสายวิชาการประจำของมหาวิทยาลัย

                    "ข้าราชการ"  หมายความว่า  ข้าราชการและพนักงานสายบริการประจำของมหาวิทยาลัย

          ข้อ ๕  เมื่อตำแหน่งอธิการบดีว่างลง  หรือวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเหลือเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน  ให้ดำเนินการสรรหาอธิการบดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

          ข้อ ๖  อธิการบดี  ต้องมีคุณสมบัติได้ปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง  หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  และได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง   หรือเคยมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี

          ข้อ ๗  ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                    ๗.๑  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

                    ๗.๒  เป็นคณาจารย์

                    ๗.๓  เป็นข้าราชการ

          ข้อ ๘  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย

                    ๘.๑  ประธานกรรมการ  ได้แก่  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

                    ๘.๒  กรรมการจำนวนสี่คน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
                            ๘.๒.๑  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสองคน
                            ๘.๒.๒  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารหนึ่งคน
                            ๘.๒.๓  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์  หรือ ประธานสภาอาจารย์หนึ่งคน

                    ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตามวรรคก่อนจำนวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการ

                    ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งไปในระหว่างการดำเนินการสรรหาอธิการบดี  แต่การสรรหายังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการดำเนินการสรรหาอธิการบดีจะแล้วเสร็จ

          ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                    ๙.๑  แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ทราบ วัน เวลา และสถานที่ ในการเสนอชื่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  และกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอรายชื่อปฏิบัติ ดังนี้
                           ๙.๑.๑  เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีด้วยตนเอง
                           ๙.๑.๒  กรณีไปปฏิบัติราชการประจำนอกมหาวิทยาลัย  หรือไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยให้เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อประธานคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันเสนอชื่อ

                    ๙.๒  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ ๖ และจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกคนตามลำดับตัวอักษร

                    ๙.๓  ทาบทามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ของบัญชีรายชื่อตามข้อ ๙.๒  โดยให้ผู้ที่ได้รับการทาบทามมีหนังสือแจ้งการตอบรับหรือปฏิเสธการทาบทาม
                    กรณีที่ตอบรับการทาบทาม ให้ผู้ที่ตอบรับการทาบทามแนบประวัติ  ผลงาน  แนวนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอประธานคณะกรรมการ

                    ๙.๔  กลั่นกรองผู้ตอบรับการทาบทาม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งอธิการบดี  โดยไม่นับความถี่ของการได้รับการเสนอชื่อ จำนวนไม่เกิน ๓ คน  และทำบันทึกความเห็นประกอบการกลั่นกรองของผู้ตอบรับการทาบทามทุกคนเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

                    ๙.๕  แต่งตั้งอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มอบหมาย

          ข้อ ๑๐  ผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองตามข้อ ๙.๔ จะต้องแถลงนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยด้วยตนเอง

          ข้อ ๑๑  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

 

                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖

                                                                        เกษม  วัฒนชัย

                                                        (ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย)

                                                                 นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร 


          เป็นไงคะ  ตามข้อบังคับนี้ จะเห็นได้ว่า ประชาคมชาว มน.ที่ทำงานประจำทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ได้เต็มที่

 
         
เอ  ชักสงสัยว่า  ถ้างั้นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อแต่ละคนสามารถเสนอชื่อได้ไม่จำกัดจำนวนใช่หรือไม่คะ??  เพราะเราอาจชอบหลายคน แล้วข้อบังคับเขาไม่ได้บังคับไว้ด้วย

 

          แล้วที่ว่า ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ต้องเป็น คณาจารย์ประจำและพนักงานสายวิชาการประจำของมหาวิทยาลัย   กับ ข้าราชการและพนักงานสายบริการประจำของมหาวิทยาลัย  คำว่า ประจำ  หมายความว่า ต้องทำงานมากกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือนขึ้นไปใช่หรือไม่คะ ???

หมายเลขบันทึก: 195957เขียนเมื่อ 23 กรกฎาคม 2008 12:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:19 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี