::ก้าวไกลไปกับไอซีที:::

ทฤษฎีพื้นฐานสู่แนวคิดโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ทฤษฎีพื้นฐานสู่แนวคิดโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
จากทฤษฎี Constructivism อธิบายว่าความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร นำสู่วิธีการ Constructionism ซึ่งเป็นวิธีการที่เน้นการสร้างผลิตผล การออกแบบ สร้าง ทำ และแก้ปัญหา เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรูู้้

ปัจจัยสำคัญของ Constructionism

 • วัสดุการเรียนรู้ที่ดี
  สำรวจ ทดลอง เรียนรู้โดยลงมือทำ นำสิ่งที่เรียนรู้มาปฏิบัติ ทำโครงงาน
 • บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี
  มีทางเลือก มีความหลากหลาย และมีความเป็นกันเอง

กระบวนการในชั้นเรียน

 • บทบาทครู
  Guide,coach,mentor,facilitator
  ICT ช่วยให้ครูมีบทบาทช่วยเหลือดูแล
  ICT ช่วยให้ครูสอนอย่างใกล้ชิด
  (Interactive Teaching)
 • บทบาทนักเรียน
  สร้าง ทำ ออกแบบ เรียนรู้ร่วมกัน สะท้อนความคิด
  นักเรียนใช้ ICT เป็นเครื่องมือช่วยสร้างสรรค์และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์
 • ยุทธศาสตร์การเรียนรู้
  Collaborative Learning
  Project Besed Learning
  Problem Based Learning

 

บทบาท ICT
เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาการเรียนรู้

ทำโครงงาน ตากล้องนักข่าว หนังสือพิมพ์อิเลกทรอนิกส์ หุ่นยนต์สมองกล สร้างสรรค์เว็บทีวี เว็บวิทยุ

 • ค้นคว้าข้อมูลและสารสนเทศ โปรแกรมค้นหา(Search Engine) โปรแกรมถ่ายโอนย้าย(FTP)
 • เครื่องมือติดต่อสื่อสาร E-mail Webboard สนทนา VDO Conference Messenger
 • นำเสนอบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์

 

 • เครื่องมือ ICT เพื่อการเรียนรู้

 • Communication Tools
 • Searching Tools
 • Authoring Tools
 • Multimedia Tools
 • Web Authoring Tools
 • Computer Language
 • Graphics Tools

  ห้องเรียน ICT

 • จัดวางคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือสะท้อนความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
 • จัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์ 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT ANURAJ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 19540, เขียน: 17 Mar 2006 @ 15:06 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 10:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)