แหล่งให้ความรู้ด้าน ICT อบรมบุครากรครู

การศึกษาเด่นเน้น ICT

แหล่งให้การศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ ICT จัดการอบรมด้าน ICT แข่งขันทักษะด้าน ICtTนักเรียน ครูบุคลากรในกลุ่มโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัดเฉลิมพระเกียรติความเห็น (0)