ห้องสมุดที่ได้มาตรฐานคือห้องสมุดสมเด็จพระเทพฯ 48 พรรษา โรงเรียนสารวิทยา