หนังสือเล่มใหม่ของห้องสมุดเราสัปดาห์นี้มีจำนวน  300  ชื่อเรื่อง  ชื่อเรื่องที่สำคัญที่มีผู้ต้องการอ่านได้แก่  หนังสือประวัตินักวิทยาศาสตร์ไทย    หนังสือประวัตินายกรัฐมนตรีไทย นักเรียนที่สนใจหาอ่านที่ห้องสมุด