ครูอาชีพ กับ อาชีพครู

            ครูอาชีพ  หมายถึง  ครูที่เป็นครูด้วยใจรัก มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะเป็นครู ประพฤติตัวดี   วางตัวดี    เอาใจใส่และดูแลศิษย์  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู

                ส่วนคำว่า อาชีพครู  คือ ครูที่ใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมา เป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพ  ไม่ได้เป็นครูด้วยใจรัก  หรือสมัครใจ  ครูประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนวิชาชีพครู แค่สอนจบไปวัน ๆ หนึ่งก็พอแล้ว โดยไม่สนใจว่าศิษย์จะเข้าใจ หรือไม่เข้าใจก็ตาม ขอให้มีเงินเดือนตามวิทยฐานะก็พอ

                ในสังคมปัจจุบัน ภาวะวิกฤตคุณธรรม วัตถุนิยมพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสวนทางกับจิตใจที่ลดต่ำลงเรื่อย ๆ
ในระยะหลังมักจะมีข่าวที่ไม่ดีนักเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข่าวเกี่ยวกับครูที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ดีทั้งหลายได้รับผลกระทบจากการดูถูกดูแคลนจากสังคมเป็นอย่างมาก

                เป็นไปได้หรือไม่ว่า ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในวงการวิชาชีพครู  เพราะในปัจจุบัน คนดี คนเก่ง ไม่เรียนครู  คนเป็นครูด้วยแรงจูงใจในการเข้าสู่วิชาชีพที่ค่อนข้างต่ำ   ไม่ศรัทธาต่อวิชาชีพครู  จึงไม่สนใจรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นครูของตน  อีกทั้งในวงการวิชาชีพครูเอง  ร ะบบการพัฒนาบุคลากรยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ  จึงไม่สามารถสร้างเสริมความเป็นครูอาชีพให้งอกงามเข้มแข็งขึ้นในตัวครูและบุคลากรทางการศึกษาได้   ภูมิต้านทานต่อสภาพสังคมวัตถุนิยมที่วิกฤตคุณธรรมของคนในวงการจึงต่ำ 

                ความสำคัญของประเด็นนี้ก็คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อตัวผู้เรียน  เพราะหากผู้เรียนมีครูที่เป็นแค่ผู้ยึดอาชีพครูเพียงเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเองแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา
               สุดท้ายนี้  ผู้เขียนในฐานะที่เป็นครูคนหนึ่งขอฝากถามเพื่อนๆ ครูทั้งหลายว่าเราจะเป็น

                        “ครูอาชีพ หรือจะยึด อาชีพครู เพื่อตนเองดี

 

 

                                                                                                จาก  นาง ณัฐินี  กิตติพลภักดี  
                                                                                              
รหัสประจำตัว   515100052  ห้อง 5/1