เรื่องเล่าเร้าพลัง

บทเรียนคอมพิวเตอร์

แบบบันทึกเรื่องเล่า

หัวปลา (Knowledge Vision) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (สาระ/งานโครงการ)

m สาระ       วิทยาศาสตร์                      m งาน/โครงการ .........................................................................

 เรื่อง      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คุณกิจ (ผู้เล่าเรื่อง)     นางพิศมัย  แสวงบุญราศรี       โรงเรียน             วัดหนองเมือง         .สพท.ลบ 1

                                                                  รายละเอียดเรื่องเล่า

       ข้าพเจ้า  นางพิศมัย   แสวงบุญราศรี       ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดหนองเมือง ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสได้ปฏิบัติหน้าที่  3  หน้าที่ คือ ครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ และวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ทำหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานธุรการของโรงเรียนและเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จากสภาพปัญหาของโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนส่วนมากจะฐานะยากจน สติปัญญาปานกลาง  อ่านหนังสือไม่คล่อง จึงไม่สามารถที่จะออกไปเรียนโรงเรียนมัธยมในอำเภอได้  ข้อมูลจากการศึกษานักเรียนรายบุคคลและไปเยี่ยมบ้าน นักเรียนบางคนต้องไปรับจ้างหาเงินมาช่วยครอบรัวเป็นบางวัน จึงขาดเรียน  จากการที่ข้าพเจ้าสอน 2  วิชาทำให้เห็นความแตกต่าง และความสนใจของนักเรียนที่จะเรียน  นักเรียนชอบวิชาคอมพิวเตอร์ แต่จะไม่ชอบที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ต้องท่องจำ และเข้าใจยาก มีปฏิบัติการทดลองบ้าง ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้  ด้วยสาเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงหาวิธีสร้างสื่อการเรียนเพื่อที่จะนำเนื้อหาวิทยาศาสตร์มานำเสนอด้วยระบบคอมพิวเตอร์จึงคัดเลือกเนื้อหาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2  เรื่องระบบอวัยวะในร่างกาย ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ท่องจำ และเข้าใจยาก มาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนอเนื้อหา  ซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน   ทดสอบระหว่างเรียน และทดสอบหลังเรียน  และทราบผลการทดสอบทันที   มีคำบรรยายเนื้อหา และภาพเคลื่อนไหว ช่วยเสริมความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น    นำบทเรียนคอมพิวเตอร์นี้ไปใช้กับนักเรียนโดยสับเปลี่ยนชั่วโมงคอมพิวเตอร์กับชั่วโมงวิทยาศาสตร์  จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเรียนนักเรียนให้ความสนใจกับการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะนักเรียนที่อ่านไม่คล่องจะสามารถใช้ได้ดีเนื่องจากมีคำบรรยายเนื้อหา ทำให้การเรียนรู้ไปได้ทันเพื่อนๆ ผลการทดสอบในแต่ละเรื่อง ผ่านเกณฑ์และการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปลายภาคเรียนดีขึ้นและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า.วิทยาศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#บทเรียนคอมพิวเตอร์

หมายเลขบันทึก: 194060, เขียน: 14 Jul 2008 @ 11:56 (), แก้ไข: 23 Mar 2012 @ 23:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)