ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

1.   ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  8  ชุด ชุดละ 1 ทักษะแต่ละ  ชุดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

1.1    ทักษะการสังเกต                                                                  จำนวน     3            กิจกรรม

1.2    ทักษะการวัด                                                                         จำนวน     3            กิจกรรม

1.3    ทักษะการใช้ตัวเลข                                                             จำนวน     2            กิจกรรม

1.4    ทักษะการจำแนกประเภท                                                 จำนวน     2            กิจกรรม

1.5    ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล                                     จำนวน     2            กิจกรรม

1.6    ทักษะการจัดกระทำข้อมูลและสื่อความหมาย                จำนวน     2            กิจกรรม

1.7    ทักษะความสัมพันธ์ระหว่งสเปสกับสเปส                     จำนวน     2            กิจกรรม

และสเปสกับเวลา

1.8    ทักษะการพยากรณ์                                                             จำนวน     2            กิจกรรม

2.    แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 1 ฉบับ จำนวน 40 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Objective multiple choice) แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก ซึ่งจะมีคำตอบที่ถูกต้อง ข้อละ 1 คำตอบ ข้อละ 1 คะแนน ดังนี้

2.1    ทักษะการสังเกต                                                                  จำนวน     6            ข้อ

2.2    ทักษะการวัด                                                                         จำนวน     5            ข้อ

2.3    ทักษะการใช้ตัวเลข                                                             จำนวน     6            ข้อ

2.4    ทักษะการจำแนกประเภท                                                 จำนวน     5            ข้อ

2.5    ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล                                     จำนวน     4            ข้อ

2.6    ทักษะการจัดกระทำข้อมูลและสื่อความหมาย                จำนวน     5            ข้อ

2.7    ทักษะความสัมพันธ์ระหว่งสเปสกับสเปส                     จำนวน     4            ข้อ

และสเปสกับเวลา

2.8    ทักษะการพยากรณ์                                                             จำนวน     5            ข้อ

 

 

 

 

การสร้างชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

 

                การสร้างชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน   จำนวน  8  ชุด       แต่ละชุดมี 1 ทักษะ  ซึ่งสร้างขึ้น โดยพัฒนาจากชุดกิจกรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ของ วรรณทิพา  รอดแรงค้า และ พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ (2534)    วัตถุประสงค์ของการสร้างชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานครั้งนี้     ต้องการให้ได้ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ   สามารถนำไปใช้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี   เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของการจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี   ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์   และสร้างคนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ    เพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต

                ลำดับขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม

                ขั้นที่ 1    วิธีดำเนินการสร้างชุดกิจกรรม

                ขั้นที่ 2    ลักษณะของชุดกิจกรรม

ขั้นที่ 3    การใช้ชุดกิจกรรม

ขั้นที่ 1  วิธีดำเนินการสร้างชุดกิจกรรม

                1. ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานที่ ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามรถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม  มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

                2.  จัดทำคำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อวิชารายวิชา แวววิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว30204 เวลา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และกำหนดหน่วยการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน ว 8.1  ประกอบด้วย  6 หน่วยการเรียนรู้ คือ

หน่วยที่

รายการเนื้อหา

จำนวนคาบ

หน่วยที่ 1

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์

-  ความหมายของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

-  ประเภทของความรู้

-  ผลงานของนักวิทยาศาสตร์

-  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 คาบ

หน่วยที่ 2

เรียนรู้วิธีการทำงานของนักวิทยาศาสตร์

-  ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์

-  การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

-  เจตคติทางวิทยาศาสตร์และลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์

-  ผลงานของนักวิทยาศาสตร์โลก

8  คาบ

หน่วยที่ 3

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

-  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

-  ทักษะการสังเกต

-  ทักษะการวัด

-  ทักษะการใช้ตัวเลข

-  ทักษะการจำแนกประเภท

-  ทักษะการสื่อความหมายและการจัดกระทำข้อมูล

-  ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล

-  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา

-  ทักษะการพยากรณ์

16  คาบ

หน่วยที่ 4

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

-  การตั้งสมมติฐาน

-  การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

-  การกำหนดตัวแปรและควบคุมตัวแปร

-  การทดลอง

-  การสรุปและตีความหมายข้อมูล

8   คาบ

หน่วยที่ 5

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

-  ของเล่นที่อาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์

-  การประดิษฐ์จากวัสดุใกล้ตัว

 

8  คาบ

8  คาบ

หน่วยที่ 6

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างง่าย

-  การกำหนดปัญหา

-  กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

-  การนำเสนอวิธีแก้ปัญหา

-  การลงมือแก้ปัญหา

-  นำเสนอผลการแก้ปัญหา

 

4  คาบ

2  คาบ

2  คาบ

8  คาบ

8  คาบ

                3.  ศึกษาเนื้อหาสาระของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยการเรียนรู้ที่ 3จัดทำแผนการเรียนรู้    เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  จำนวน  8  ทักษะ  เวลาทักษะละ 120 นาที  โดยศึกษาแต่ละทักษะในเรื่องของความหมาย และพฤติกรรมบ่งชี้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์   เพื่อเป็นกรอบในการสร้างชุดกิจกรรมที่ใช้ฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                4.  กำหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบของกิจกรรม

                     4.1  การกำหนดจุดมุ่งหมายของชุดกิจกรรม แยกเป็น 2 ประเภท คือ จุดมุ่งหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม

                     4.2  รูปแบบของการจัดกิจกรรม ช่วงแรกเป็นการให้ความรู้จากใบความรู้ โดยครูป้อนคำถาม เช่น ความหมายของทักษะ และวิธีการนำทักษะไปใช้ จากนั้นจึงจัดให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะต่างๆ ตามกิจกรรมที่กำหนดไว้

                5.  การเลือกและการจัดเนื้อหาสาระ  ผู้ศึกษาเลือกและจัดเนื้อหาในชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน   โดยใช้เนื้อหาที่เกี่ยวกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์      ขั้นพื้นฐาน 8  ทักษะและวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เองโดยใช้ทักษะดังกล่าว

                6.  กำหนดมาตรฐานการวัดและประเมินผล  การประเมินผลชุดกิจกรรม   ใช้เกณฑ์ประเมินผลผ่านรายกิจกรรมและเกณฑ์ผ่านทุกกิจกรรมรวมกัน โดยกำหนดมาตรฐานของเกณฑ์   ทั้งสอง ที่ร้อยละของคะแนนทั้งหมดเป็น 75/75 (ชัยยงศ์   พรหมวงศ์ , 2528)

                     6.1   เกณฑ์ผ่านกิจกรรมหลังการฝึกในแต่ละกิจกรรมนักเรียนจะต้องได้คะแนนแต่ละกิจกรรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม

                     6.2   เกณฑ์ผ่านทุกกิจกรรมรวมกันหลังจากฝึกทุกชุดกิจกรรมนักเรียนจะต้องได้คะแนนรวมทุกกิจกรรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป  สำหรับเกณฑ์ผ่านการประเมินสรุป กำหนดด้วยคะแนนรวมของทุกกิจกรรม  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม  

(ชัยยงศ์   พรหมวงศ์ , 2528)

                7.  ดำเนินการสร้างชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชุดกิจกรรมที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ครั้งนี้มี 8 ชุด  ชุดละ 1 ทักษะแต่ละชุดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 1-3  กิจกรรม คือ

1.  ทักษะการสังเกต   

2.  ทักษะการวัด                                                                      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การแสวงหาความรู้#ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์#ทักษะขั้นพื้นฐาน

หมายเลขบันทึก: 194056, เขียน: 14 Jul 2008 @ 11:50 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

นริณทิพย์ รอดสุพรรณ์
IP: xxx.123.116.57
เขียนเมื่อ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี 13 ทักษะใช่ไหมค่ะ

 1. การสังเกต
 2. การวัด
 3. การจำแนก
 4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
 5. การคำนวณ
 6. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
 7. การลงความเห็นจากข้อมูล
 8. การพยากรณ์
 9. การตั้งสมมติฐาน
 10. การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
 11. การกำหนดและควบคุมตัวแปร
 12. การทดลอง
 13. การตีความหมายและลงสรุปผลของมูล
ดรณีรัตน์
IP: xxx.47.64.117
เขียนเมื่อ 

ความหมายของทักษะการสังเกตคืออะไร

ประเภทข้อมูลจากการสังเกต คือ ?

หลักในการสังเกต ?

ความปลอดภัยในการสังเกต ?

ประโยชน์จากการสังเกต ?

พฤติกรรมบ่งชี้ทักษะการสังเกต ?

สำโรงพลัน
IP: xxx.84.82.222
เขียนเมื่อ 

กำลังพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการวิทย์ ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก

นาท
IP: xxx.67.125.77
เขียนเมื่อ 

ประโยชน์ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไร

อิอิ
IP: xxx.172.69.195
เขียนเมื่อ 

อิอิ เป็นขอมูลที่ดีมาก

ปนัดดา
IP: xxx.123.108.234
เขียนเมื่อ 

ต้องการรู้เรื่อง

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

ค่ะ

เปรียว
IP: xxx.205.88.179
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบง่ายมากครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆ ค่ะ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

กำลังสืบค้นทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา