ห้องสมุด IT สาระดี๊ดีสำหรับเยาวชน

     ห้องสมุด IT ในปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วในบางสถาบัน เพราะจะช่วยในเยาวชนค้นคว้าหาความรู้ได้เกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการต่าง ๆ จากเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ห้องสมุด IT จึงมีบทบาทมากในสถานศึกษาแต่ยังขาดแคลนความรู้ในการจัดทำห้องสมุด IT ใครมีข้อเสนอแนะดีดีส่งมาได้น่ะค่ะ