จังหวัดนนทบุรี อนุมัติงบประมาณผู้ว่าแบบบรณาการ (CEO.)ปี 2549   ด้านการศึกษา  ....เป้าหมายเพื่อเป็น  TOP  TEN ภายในปี 2551....  โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ มี  5  โครงการคือ1. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี  2.โครงการพัฒนาโรงเรียนในฝัน  3.โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่มาตรฐานการศึกษา 4. โครงการพัฒนาเครือข่ายเฉพาะทางโรงเรียนศูนย์สาระการเรียนรู้ 5. โครงการโรงเรียนสวยน้ำใส...  ทั้ง 5  โครงการโอนเงินแล้ว  อยากให้ทุกคนช่วยกันเร่งดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่โรงเรียนกำหนดไว้ค่ะ....  ทั้งนี้  สพท.นนทบุรี  เขต  1  และ  เขต 2  ได้จัดทำ"มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดนนทบุรี" เรียบร้อยแล้ว  และคณะกรรมการฯจะออกนิเทศ  ติดตามประเมินผลโรงเรียนตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน...ทุกโรงเรียนระหว่างเดือนพ.ค.-มิ.ย.49 ...