17 มีนาคม  2549 เข้ารับการอบรมการใช้ การใช้บล็อก ณ  โรงเรียนเบญจราชานุสรณ์

การใช้บล็อก  เพื่อจัดการเรียนรู้  ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องบล็อก  เป็นความรู้ใหม่ที่จะนำไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน