วันที่ 13 มีนาคม 2549 ทางโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์  สพฐ.นนทบุรี เขต 1

ได้ทำการอบรมครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน , การคิดวิเคราะห์,สังเคราะห์,การวัดผลประเมินผล วิทยากรที่โดย หัวหน้าศึกษานิเทศ ศน.จุฑามาศ  เจริญธรรม และศน.ชาติชายและการปฏิบัติจริง