13-17/3/2006 การวิจัยในชั้นเรียน ,การคิดวิเคราะห์,สังเคราะห์,การวัดผลประเมินผล

การอบรมการพัฒนาเชิงบูรณาการ

      วันที่ 13 มีนาคม 2549 ทางโรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์  สพฐ.นนทบุรี เขต 1

ได้ทำการอบรมครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน , การคิดวิเคราะห์,สังเคราะห์,การวัดผลประเมินผล วิทยากรที่โดย หัวหน้าศึกษานิเทศ ศน.จุฑามาศ  เจริญธรรม และศน.ชาติชายและการปฏิบัติจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Rammavateeความเห็น (0)