การบริหารจัดการระบบสารเทศ เป็นการเรียนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เน้นในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารเน้นในการตัดสินใจ