สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 7 )

พันธุ์ปลูกปาล์มน้ำมัน

พันธุ์ปลูกปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากเป็นพันธุ์ปลูกที่นิยมปลูกเป็นการค้า  มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในประเทศต่าง ๆ  ในทวีปแอฟริกาบริเวณตอนกลางและตะวันตกของทวีป  อาจเรียกปาล์มน้ำมันพวกนี้ว่า  African   oil   palm   พันธุ์หรือสายพันธุ์ของปาล์มน้ำมันชนิดนี้สามารถจำแนกออกได้  3  แบบ  คือ  แบบดูรา  แบบเทเนอรา  และแบบพิสิเฟอรา  โดยอาศัยความแตกต่างของลักษณะความหนาของกะลา   การปรากฎของเส้นใยสีน้ำตาลบริเวณเนื้อนอกปาล์มรอบ ๆ กะลา   และความหนาของเนื้อนอกปาล์ม  โดยพบว่าปาล์มน้ำมันแบบดูรามีกะลาหนา  ไม่มีจุดเส้นใยรอบกะลา   ปาล์มน้ำมันแบบเทเนอรามีกะลาบาง   และมีจุดเส้นใยรอบกะลา   ส่วนปาล์มน้ำมันแบบพิสิเฟอรามีกะลาปาล์มเป็นเยื่อบาง ๆ หุ้มเมล็ดใน  และมีจุดเส้นใยรอบกะลา  
                ปาล์มน้ำมันแบบพิสิเฟอรา  เป็นพันธุ์ที่ไม่ปลูกกันเป็นการค้า   เนื่องจากช่อดอกตัวเมียมีโอกาสเป็นหมันสูง   ผลมีขนาดเล็กและให้ผลผลิตต่ำ   แต่มีข้อดีตรงมีลักษณะของกะลาบาง  จึงนิยมใช้เป็นพ่อพันธุ์ในโครงปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ผสมกับแม่พันธุ์ดูราเพื่อผลิตลูกผสมปาล์มน้ำมันแบบเทเนอรา   ดังนั้นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันเป็นการค้า  คือ  พันธุ์แบบดูรา  และเทเนอรา  โดยเฉพาะพันธุ์แบบเทเนอรามีการปลูกกันอย่างกว้างขวางอยู่ในปัจจุบัน  เนื่องจากให้ผลผลิตน้ำมันและลักษณะต่าง ๆ หลายอย่างที่ดีกว่าพันธุ์ดูรา


อ.ประสาทพร  กออวยชัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)