UN/MDGs กับ KM (3)

 เป้าที่ 3 : ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและเอื้ออำนาจแก่เพศหญิง

ข้อคิดคำนึงของผม :
         (1) เพศหญิงกับเพศชายเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันในด้านความเป็นมนุษย์
         (2) หญิง - ชายมีความต่าง   พึงใช้ความต่างเป็นพลังเสริม (synergy) ซึ่งกันและกัน
         (3) ผู้หญิงมีอิทธิพลต่อคนรุ่นถัดไปมากกว่าผู้ชาย   ทั้งในเชิงชีววิทยา (mtDNA) และในด้านวัฒนธรรม

UN/MDGs กับ KM (1)

UN/MDGs กับ KM (2)

วิจารณ์  พานิช
 14 มี.ค.49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)