โครงการรางวัลบัณณารสสมโภช ตอนที่ 4

Napintorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตอนที่สี่   พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับแผนการดำเนินการโครงการบัณณารสสมโภช

          การบรรยายเรื่อง “พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับแผนการดำเนินการของโครงการบัณณารสสมโภช”    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ 
ยศยิ่งยวด

          พระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล  คือ
•          ส่งเสริมโรงเรียนที่ดีให้ ดียิ่งขึ้น
•          ชี้ ข้อบกพร่อง ของโรงเรียนที่ยังเป็นปัญหาเพื่อแก้ไข
•          ติดตามผล โดยเว้นระยะให้เหมาะสม
•          โครงการฯ ควรประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำและเผยแพร่ แนวทางการดำเนินกิจกรรม ที่ สอดคล้อง และ เหมาะสม กับหลักสูตรและตำราเรียน รวมทั้ง ทรัพยากร ที่แต่ละโรงเรียนมีอยู่
•           โรงเรียนและโครงการฯ ควรจะ ขยายผล ให้ครอบคลุมโรงเรียนต่างๆ   เพิ่มขึ้น

           โรงเรียนที่ได้รับรางวัล  ควรจะมีกิจกรรมดังนี้  คือ
•          ฝึกฝนและปลูกฝัง ความคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และ เป็นระบบให้แก่นักเรียน
•          ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นองค์รวม
•          กิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบท  และ งบประมาณของโรงเรียน
•          เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่น และมีการขยายผลการดำเนินงาน

           การดำเนินการเพื่อขยายผล 
1.       กระบวนการจัดการความรู้  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี / ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ
2.       เผยแพร่ ข้อมูล / ความรู้  ที่ได้จากการสัมมนา
3.       สร้างและขยายเครือข่าย
4.       จัดกิจกรรมพัฒนา ครู อาจารย์
5.       เชิญชวนมหาวิทยาลัยให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
6.       สร้างความร่วมมือกับองค์กรที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง  เช่น
          สสวท. ------  ตำราเรียน / กิจกรรม      
          สมศ.    ------  ตัวชี้วัดคุณภาพ 
          สคส.   ------  โครงการจัดการความรู้

          นอกจากนั้น  รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  ยศยิ่งยวด  ยังได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า  โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ไปแล้ว  ต้องรักษาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  โดยคณะกรรมการโครงการฯ  ยังคงติดตามผลงานของโรงเรียนเหล่านี้ต่อไปอีก 5 ปี  หากโรงเรียนใดทำได้ในระดับที่ลดลง  ก็อาจจะถูกเรียกรางวัลคืนได้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Napintornความเห็น (3)

รักชาติ
IP: xxx.157.14.245
เขียนเมื่อ 
Lady Butterfly น้ำหนักเกิน...จะบินไหวเร้อ...?
กู้ชาติ
IP: xxx.151.216.20
เขียนเมื่อ 
ใช้วิธีการบินด้วยจินตนาการ  น้ำหนักคงไม่มีผลอย่างแน่นอน
รักชิน
IP: xxx.157.14.245
เขียนเมื่อ 
จินตนาการเรื่อง butter cake เหรอ !!!