สะเก็ด KM ใน HA : (3) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สำหรับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   ได้รับคำชื่นชมดังนี้

"การบริหารความเสี่ยง  ความปลอดภัยและคุณภาพ
          ทีมผู้ประสานงานมีความมุ่งมั่น  ทุ่มเทและเสียสละอุทิศแรงกายและแรงใจให้กับภารกิจที่รับผิดชอบ   ก่อให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพมากมาย   ผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น   บรรยากาศองค์กรที่ดีขึ้นอย่างมาก   การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับมากขึ้น  เช่น  การอบรมทีมนำ  ทีมผู้บริหาร  ทีมผู้ประสานงาน  ทีมผู้ตรวจสอบภายใน  ทีมนำทางคลินิก  จัดระบบ Coaching Knowledge Management การทำ Clinical Tracer  การรวมกลุ่มของชุมนุมนักปฏิบัติหลายกลุ่ม (Community of Practices) ไม่น้อยกว่า 10 กลุ่ม"

สะเก็ด KM ใน HA : (1)

สะเก็ด KM ใน HA : (2)

วิจารณ์  พานิช
 14 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)