ไปเป็นวิทยากรบรรยายมา

เลยขึ้น file มาฝากค่ะ

แนวทางการเขียนรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ   เชี่ยวชาญ