การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน นายอุทัย  จุเส้ง  บ้านเลขที่ 67 ม.5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี ได้จัดการสวนปาล์มน้ำมันโดยใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน เริ่มใช้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551 โดยการพัฒนาปาล์มน้ำมันที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปี ขึ้นไป แต่ให้ผลผลิตต่ำ พร้อมกับใช้ปัจจัยการผลิตราคาสูงมาก เกษตรกรท่านนี้ได้หันมาใช้ทะลายปาล์มน้ำมัน (หาได้จากโรงงาน) คลุมโคนปาล์มน้ำมัน โดยให้รัศมีปลายใบปาล์ม ในอัตราตันละ 35-40 กก. พร้อมมูลวัวต้นละ 50 กก. โดยใส่ปีละ 3 ครั้ง และใช้ปุ๋ยเคมี ประมาณ 5 กก. ปีละ 3 ครั้ง และเกษตรกรท่านนี้ได้เลี้ยงโค 25 ตัว เพื่อได้มูลวัว จะมีพอสำหรับสวนปาล์มน้ำมัน 35 ไร่ ผลผลิตจากการลงทุน จากเดิมให้ผลผลิตเฉลี่ย 2.4 ตัน/ไร่/ปี จะได้ดังนี้
เก็บครั้งที่ 1  ให้ผลผลิตประมาณ  2.5  ตัน/ไร่/ปี
เก็บครั้งที่ 2  ให้ผลผลิตประมาณ  2.9 ตัน/ไร่/ปี
เก็บครั้งที่ 3  ให้ผลผลิตประมาณ  3.2 ตัน/ไร่/ปี
เก็บครั้งที่ 4  ให้ผลผลิตประมาณ  4.2  ตัน/ไร่/ปี
และสามารถขยายลำต้นกับยอดจะขยายใหญ่มากกว่าเดิม ทำให้มีลำตันคอดกิ่วในสภาพที่ไม่เคยรับปุ๋ยคอก และทลายโตขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถนำไปปรับใช้กับพืชได้ทุกชนิด

                                                                            ผู้เล่าเรื่อง  นายอุทัย  จุเส้ง
                                                                            ผู้บันทึก     นายเสรี  บุญยัง
                                                                            วันที่  2  กรกฏาคม  2551