แอโรบิกสูตรคูณ

นวัตกรรม ออกกำลัง กระบวนคิด พิชิตสูตรคูณ

Best    Practice

นวัตกรรม  ออกกำลัง กระบวนคิด พิชิตสูตรคูณ


ฝ่ายงานวิชาการ   โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร
อำเภอรัตภูมิ   สพท.สงขลา  เขต 2
ครูฝ่ายงานวิชาการ
ครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์ชั้น ป. 3 ป. 6
คุณครูกาญจนาพร   เรืองแก้ว


 

หลักการและเหตุผล

            ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        ผู้เรียนยังขาดทักษะด้านการหาผลคูณและผลหาร เนื่องจากผู้เรียนจำสูตรคูณไม่ได้       จึงส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถหาผลคูณและผลหารได้ถูกต้อง   ทางโรงเรียนจึงเกิดแนวคิด      ในการนำสูตรคูณมาประยุกต์กับการออกกำลังกายเป็นการบูรณาการระหว่างสาระคณิตศาสตร์กับสาระสุขศึกษาและพลศึกษา         เพื่อให้ผู้เรียนเพลิดเพลินกับการท่องสูตรคูณอย่างไม่เบื่อหน่าย     ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจำสูตรคูณได้รวดเร็วและแม่นยำ   ส่วนการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอร์โรบิคจะส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

วัตถุประสงค์

1.            เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่จำสูตรคูณ

2.            เพื่อพัฒนาทักษะการหาผลคูณและผลหารของนักเรียนชั้น ป. 3 ป. 6

3.            เพื่อให้นักเรียนชั้น ป. 3 ป. 6  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่องการคูณและ การหาร

4.            เพื่อผู้เรียนได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

เป้าหมาย

1.            ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น  ป. 3 ป. 6 ท่องสูตรคูณแม่ 212 ได้อย่างแม่นยำ

2.            ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์เรื่องการคูณ การหาร  อยู่ในระดับดี 

3.            ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องการคูณ การหาร

4.            นักเรียนชั้น  ป. 3 ป. 6 ทุกคนได้ออกกำลังกายทุกวันและร้อยละ 90 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

นวัตกรรม   /   สื่อในการแก้ปัญหา

1.            ท่าเต้นแอร์โรบิคประกอบสูตรคูณ

2.            แบบทดสอบการคูณ การหาร

3.            แบบทดสอบการท่องสูตรคูณ

กิจกรรม / การดำเนินการ

1.            กำหนดกิจกรรมการท่องสูตรคูณแม่ 2 แม่ 12 ประกอบท่าทางการบริหารร่างกายแบบแอร์โรบิค  โดยปฏิบัติกันทุกเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง  ดังนี้      

      สูตรคูณแม่ 2                             บริหารคอ

สูตรคูณแม่ 3                             บริหารไหล่

                         สูตรคูณแม่ 4                              บริหารแขน

      สูตรคูณแม่ 5                              บริหารลำตัว

สูตรคูณแม่ 6                              บริหารข้อมือและขา

                         สูตรคูณแม่ 7                               บริหารคอ

      สูตรคูณแม่ 8                               บริหารไหล่

สูตรคูณแม่ 9                               บริหารแขน

                         สูตรคูณแม่ 10                              บริหารลำตัว

      สูตรคูณแม่ 11                              บริหารข้อมือและขา

สูตรคูณแม่ 12                              คลายกล้ามเนื้อ  ยืนตรงตามสบาย

                                                                              สะบัดข้อมือ  3 จังหวะ 1. สะบัดข้อมือข้างล่าง

                                                                                                                  2. สะบัดข้อมือข้างหน้า

                                                                                                                  3. สะบัดข้อมือข้างบน

2.             ครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์ทดสอบการท่องจำสูตรคูณของนักเรียนชั้น                

          ป.3 ป. 6  เป็นรายคน

-  ครั้งที่ 1   ภายในภาคเรียนที่ 1    สุตรคูณแม่  2 – 6

-  ครั้งที่ 2   ภายในภาคเรียนที่ 2    สุตรคูณแม่  7 -  12   

3.            ครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์ทดสอบการหาผลคูณและผลหารของนักเรียนชั้น       

        ป.3 ป. 6

-  ครั้งที่ 1    ปลายภาคเรียนที่ 1

-  ครั้งที่ 2    ปลายภาคเรียนที่ 2 

4.              ประเมินผล / สรุปผล

ปัจจัยเกื้อหนุนหรือแรงบันดาลใจ

                    ปัจจัยเกื้อหนุนหรือแรงบันดาลใจต้องการให้ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนมีโอกาสได้ท่องสูตรคูณแม่   212   ซ้ำ ๆ ทุกวันพร้อม ๆ กัน       เพื่อได้จำและซึมซาบจนสามารถนำไปใช้ในการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องการคูณและ การหาร         และต้องการให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกายพร้อม ๆ กันทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง

ผลการดำเนินงาน

                   เริ่มดำเนินงานในปีการศึกษา 2549   และต่อยอดในปีการศึกษา  2550  ผลที่ได้รับ  ดังนี้

                  1.  ผู้เรียนชั้น ป. 3 ป. 6 ท่องสูตรคูณแม่ 2แม่ 12 ได้อย่างแม่นยำและคล่องแคล่ว

                      ร้อยละ 93.20

2.     ผู้เรียนชั้น ป. 3 ป. 6 ผ่านเกณฑ์การประเมินในเรื่องการคูณ - การหารในระดับดี

     ร้อยละ  81.55

3.      ผู้เรียนทุกคนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวันในตอนเช้า

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

                   นักเรียนมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการท่องสูตรคูณให้จำอย่างแม่นยำ ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้านการหาผลคูณและผลหารได้อย่างคล่องแคล่ว        มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้จน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการคูณและหารในสาระคณิตศาสตร์ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ( ร้อยละ 80 )  และจากการนำเอานวัตกรรมเทคนิคการเต้นแอร์โรบิคมาใช้       ช่วยส่งผลให้นักเรียนได้ออกกำลังกายทุกวันทำให้สุขภาพแข็งแรงดี

                   นวัตกรรมออกกำลัง  กระบวนการคิด  พิชิตสูตรคูณเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับเงินจากการประกวดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม    ในปีการศึกษา  2549 จากสพท. สงขลา   เขต 2  และมีโอกาสได้นำเสนอผลงานในโอกาสงานต่าง ๆของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ   ซึ่งผลการนำเสนอแต่ละครั้งก็เป็นที่ประทับใจของผู้ชมและได้รับคำชมเชยทุกครั้ง      

แผนงานในอนาคต

                    คิดพัฒนา   นวัตกรรม ออกกำลัง   กระบวนการคิด  พิชิตสูตรคูณ    ในเรื่องของทำนองเพลงจังหวะให้สนุกสนานน่าเต้นเพื่อส่งผลให้ท่องจำสูตรคูณได้รวดเร็วขึ้น  รวมทั้งพัฒนาเปลี่ยนแปลงท่าเต้นใหม่ ๆ    เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดการเบื่อหน่าย      สนุกกับการฝึกซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนทุกคนสามารถท่องสูตรคูณได้อย่างแม่นยำและสนุกสนานกับการออกกำลังกายในรูปแบบของการเต้นแอร์โรบิค     เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม#kmobec#kmskz2#kumpangphet

หมายเลขบันทึก: 191767, เขียน: 02 Jul 2008 @ 13:26 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก


ความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

เห็นปุ๊บ...ก็อยากเข้ามาเยี่ยมในทันที
เยี่ยมมากเลยคะ
ถือเป็น best ที่น่านับถือในพลังความคิด
หวังว่าคงได้เห็นและอ่านในเรื่องเยี่ยม ๆ
อีกเยอะ ๆ นะคะ

05

IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยค่ะ เห็นท่าแล้วนะ เป็นสิ่งที่ดีมากมาก

เขียนเมื่อ 

ดีมาก ๆ คะ

น้องไพตะวันศิลป์
IP: xxx.174.126.25
เขียนเมื่อ 

แบบนี้แหละคนkmต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุ่เพื่อนๆต่อไป คศ.3 ฟันธง ศิษย์ผอ.ป้วนต้อง up ตัวเองเอาใจช่วยนะจ้ะ

เยี่ยมม๊ากๆค่ะ

อยากรู้จักครูบรรณารักษ์ด้วยค่ะ (ขอทราบชื่อด้วย)

srt_sae
IP: xxx.172.169.250
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และให้กำลังใจ

ครูบรรณารักษ์โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร คือ นางสาวกนกวรรณ เขียวนุ้ย ครับผม

หลุยส์
IP: xxx.123.179.11
เขียนเมื่อ 

good good

ดีที่สุดเลยครับ

แกะ
IP: xxx.174.67.112
เขียนเมื่อ 

บ้านอยู่ใหนอยู่จังหวัดไรเราอยู่จังหวัดเชียงราย

taqwa
IP: xxx.173.203.152
เขียนเมื่อ 

ต้องการดูท่าประกอบไปสอนเด็กๆที่ ร.ร. บ้าง ดูอย่างไรค่ะ

IP: xxx.53.80.188
เขียนเมื่อ 

สอนด้วย