เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 กองแผนงานได้ขอเชิญประชุมสำหรับผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ/หรือด้านนโยบายและแผนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการประเมิน และรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ (100%)
มิติที่ 1  ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  (55%)
มิติที่ 2  ด้านคุณภาพการให้บริการ (15%)
มติที่ 3  ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ (10%)
มิติที่ 4  ด้านการพัฒนาองค์กร  (20%)


AAR : คำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร

สิ่งที่คาดหวังจากการไปประชุมในครั้งนี้
     - อยากรู้มหาวิทยาลัยไปตกลงอะไรบ้างกับ สกอ.
     - ตัวชี้วัด น้ำหนักและเกณฑ์การประเมินแบ่งสัดส่วนหรือกำหนดอย่างไร
     - แล้วเราต้องทำอะไรต่อไปหลังจากนี้

    สิ่งที่ได้ตามความคาดหวังในการไปประชุมในครั้งนี้
      - รู้ว่ามหาวิทยาลัยจะต้องทำอย่างไรต่อไปใน 1 ปีนี้ (1 ต.ค.48-30 ก.ย.49)
      - ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด น้ำหนักและเกณฑ์การประเมิน
      - คณะฯ ก็ต้องลงนามรับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย

   สิ่งที่จะกลับไปทำหลังจากการประชุมในครั้งนี้
     - จัดเตรียมร่างคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะฯ (อิงจากของมหาวิทยาลัย)
   
   สิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้รับรู้ในการประชุมครั้งนี้
     - ท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (รศ.มาลินี ธนารุณ) เป็นผู้เข้าร่วมเจรจาตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยตั้งแต่แรก นั้นคือคณะฯ เรามีผู้นำทีมและสามารถเตรียมพร้อมต่อการรับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัยนั้นเอง