บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ 2 แล้วจากการได้เรียนรู้การสร้าง web log หรือ Blog จากอาจารย์รุจโรจน์ แก้วอุไรในวันนี้ วันนี้ได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรหลายๆ อย่างในวงการเทคโนซึ่งคำบางคำก็ยังไม่เคยรู้จัก ไม่เข้าใจความหมาย แต่วันนี้ก็ได้เรียนรู้หลาย ๆ เรื่อง ได้แก่
    1. เรื่องของ KM (Knowlege Management) กระบวนการจัดการความรู้ เครื่องมือในการจัดการความรู้หรือระบบของการจัดการความรู้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโมเดลหัวปลาทู
        การจัดการความรู้มีขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่
       1. การบ่งชี้ความรู้
       2. การสร้างและแสวงหาความรู้
       3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
       4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
       5. การเข้าถึงความรู้
       6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
       7. การเรียนรู้
       โดยในขั้นตอนของการสร้างความรู้ใช้ เก็บความรู้ที่เผยแพร่ไปอ่านเป็นความรู้ของตัวเอง ยกตัวอย่างประสบการณ์ของตัวเองที่ได้อ่านสามารถนำมาใช้ในงานประจำได้ และสิ่งที่ตัวเองได้รับฟังมานำมาสรุปและถ่ายทอดให้คนอื่นๆ ต่อไป ทาง weblog ค่ะ    

    2. "weblog : blog : บล็อก"  ระบบ บล็อก เป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้เชิงฝังลึก (Knowledge Management Solution) ซึ่งเป็นเสมือนสมุดบันทึกหรือไดอารี่ของแต่ละบุคคลที่เน้นให้ความรู้แก่บุคคลอื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยเน้นการบันทึกเป็นตัวหนังสือ รูปภาพ หรือ ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่แสดงความคิด ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการทำงาน อันนำมาซึ่งผลงานแห่งความสำเร็จต่างๆ 
   3. การใช้งานบล็อก เรียนรู้วิธีการสร้างบล็อก การใช้งานต่าง ๆ ในบล็อก