เพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ : ได้อะไรจากการเรียน

      จากการเรียนในชั่วโมงนี้สิ่งที่ได้รับจากอาจารย์คือประสบการณ์ที่ไม่ได้หาได้เฉพาะในตำราเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ได้รับความรู้ใหม่ๆ เช่น

       1. เรื่องบล็อก : เทคโนโลยีการจัดการความรู้ - การสมัครสมาชิก การสร้าง ซึ่งตามความเข้าใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งกันและกันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้อีกวิธีหนึ่ง

       2. เรื่อง AAR - BAR :   After Action Review : Befor Action Review ตามความเข้าใจAAR หมายถึง การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ หลังจากการไปศึกษา   ดูงาน หรือการทำงาน เพื่อหาปัญหา แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะ ส่วน BAR เป็นการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ก่อนการไปศึกษา ดูงาน หรือการทำงาน เพื่อหาปัญหา แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะ หรือจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดูงาน หรือการทำงาน

       3. ได้รู้เรื่อง K.M. แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ความเห็น (0)