สุขในที่ทำงาน ทำได้อย่างไร? ตอนที่ 2 (ตัวอย่างองค์กร)


มุ่งมั่น ตั้งใจ คือแรงขับเคลื่อนความสุขสู่มวลรวม

     จะกล่าวถึงแผนงานเมื่อตอนที่ 1 ตอนนี้ขอกล่าวถึงตัวอย่างที่น่าสนใจ จริงๆแล้วมีตัวอย่างมากมายที่น่าสนใจ  ตอนนี้ขอยกตัวอย่างองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่า บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด  ขอเล่าที่มาที่ไปนิดหนึ่งว่า ได้มีโอกาสรู้จักกับคุณกำพล นามพูน ซึ่งเป็นผู้เขียนบทความข้างล่างนี้ ในวันที่ไปร่วมกิจกรรมอาสานอกเวลางาน ด้วยความที่มีจริตตรงกันในการทำกิจกรรมยามว่างไปทำงานเพื่อสังคม จึงได้พูดคุยและถูกคอกันจนได้รับบทความแนะนำองค์กรและเล่ากิจกรรมที่น่าสนใจ และสิ่งที่เห็นในองค์กรนี้คือ การที่ผู้บริหารรับรู้ เข้าใจ และสนับสนุน และพนักงานระดับหัวหน้า รับรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัตให้เกิดองค์กรสุขภาวะ  

   จุดเริ่มต้นมาจากไหน ลองติดตามดูคะ  

      จากนโยบายของฝ่ายบริหาร ที่ให้ความสำคัญและส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข ควบคู่การการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางชั้นนำของประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน อย่างต่อเนื่อง  โดยการกำหนดแผนงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ  บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยนำหลัก

คิดบวก มาใช้ควบคู่กับแนวทาง ของ 8 Happy ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มกิจกรรม ออกเป็น 3 ด้าน เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงาน และการสื่อสารกับพนักงานของบริษัทฯ

1. การพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ

2. การพัฒนาด้านร่างกาย

3. การพัฒนาสังคม

1.     การพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ

      ส่งเสริมให้พนักงานได้ตักบาตรทุกวันพระ (โดยทางบริษัทจัดรถรับ-ส่ง พระจากวัดในบริเวณใกล้เคียงบริษัทฯ เพื่อมารับบิณฑบาต จากพนักงาน ภายในบริษัทฯ ซึ่งพนักงาน หลายๆ คนได้พาบิดา มารดา  สามี ภรรยา และบุตร มาร่วมกันทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าก่อนเข้าทำงาน ซึ่งสร้างสัมพันธภาพ และความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

      ในโอกาสสำคัญทางศาสนา และเทศกาลวันสำคัญต่างๆ บริษัทฯ ได้ ใช้หลักคิดเรื่อง ยกวัดมาไว้ที่ทำงาน  โดยจัดนิมนต์พระเข้ามาสนทนาธรรมในบริษัทฯ  จัดกิจกรรมหล่อเทียน เข้าพรรษา และจัดขบวนแห่เทียนไปวัด ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปีใหม่ จัดให้มีพิธีทำบุญใส่บาตรพระประจำวันเกิด ถวายสังฆทาน จัดซุ่มงานวัด ให้มีการทำบุญถวายกระเบื้องสร้างโบสถ์  ไถ่ชีวิตโคกระบือ ฯลฯ ตีฆ้อง เคาะระฆัง สงฆ์น้ำพระ ซึ่งเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย อีกทางหนึ่ง

      ให้พนักงานและครอบครัวได้ร่วมเดินทางไปทำบุญไหว้พระเก้าวัด เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต ร่วมกับบริษัทฯ โดยใช้บริการของ ขสมก. ซึ่งทำให้พนักงานได้ร่วมทำบุญ ไหว้พระในวัดต่างๆ ได้พักผ่อน มีอารมณ์จิตใจที่ดีงาม  เบิกบาน มีความสุขร่วมกับครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน 

2.     การพัฒนาด้านร่างกาย

      ส่งเสริมให้พนักงานได้รวมกลุ่มออกกำลังกาย โดยทางบริษัทฯ สนับสนุนในเรื่องของ สถานที่ และงบประมาณ ทำให้เกิดชมรมกีฬาหลายชมรม เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมแชร์บอล ชมรมแอโรบิก ชมรมปิงปอง ชมรมโยคะ ชมรมไค้ชิ  วิธีการที่บริษัทฯ นำมาใช้ในการดูแลพนักงาน คือ การตรวจสุขภาพ พนักงาน ในแต่ละชมรม เพื่อให้ทราบผลก่อนและหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม โดยการตรวจวัดระดับความดันโลหิต และ หาค่า ดัชนีมวลกาย (BMI)  ของพนักงาน

       การผลการตรวจสอบ เราพบว่า พนักงานบางกลุ่ม อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเฝ้าระวังอันตรายจากสุขภาพ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดแข่งขันกีฬา หรือการประกวด การให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร ให้ถูกต้อง ปลอดภัย หรือการให้ความรู้เรื่องการพักผ่อน คลายเครียดจากการทำงาน หลังจากนั้นทีมงานก็ทำการพูดคุย แนะนำหลักการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง และให้แพทย์ พยาบาลของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลพนักงานที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะ พนักงานหลายคนสามารถปฏิบัติตน และมีผลการตรวจสุขภาพที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น

       คุณชาติชาย ชูโชติ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ชมรมฟุตบอล มีระดับความดันโลหิต 170/110 ค่า BMI 31.2 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง หลังจากนั้น ทางบริษัทฯ ได้จัดแข่งขันฟุตบอล ILC LEAGUE CUP ในระยะเวลา 6 เดือน ระดับความดันโลหิต ลดลง 118 / 77 BMI 26.9  ซึ่งเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนด้านการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดี เคล็ดลับมาจาก การออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควบคุมการบริโภคอาหาร

 3.     การพัฒนาสังคม

       ส่งเสริมให้พนักงานได้รวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมทั้งภายในและภายนอก สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็น องค์กรแห่งการแบ่งปัน เช่น โครงการแบ่งปันน้ำใจให้บุตรพนักงาน ILC ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของพนักงานด้านการศึกษาของบุตรพนักงาน โครงการ Forest For Lift For Earth “ คืนชีวิตให้ป่า ป่าคืนชีวิตให้เราให้พนักงานได้ร่วมกันปลูกป่า ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

      ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เช่น มูลนิธิขาเทียม ช่วยเหลือเด็กและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ฯลฯ

 

       จากเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ ทีมงานได้จัดขึ้น ผลจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน ทำให้พนักงานมี ความสุข นอกเหนือจากสวัสดิการที่บริษัทได้จัดให้แก่พนักงาน การสร้างสุขด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานในองค์กร  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะเวลาส่วนใหญ่ในสังคมคนเมือง แรงงาน หรือคนทำงานจะใช้เวลา มากกว่า 1 ใน 3 ในแต่ละวัน อยู่ในสถานที่ทำงาน การสร้างสุข ทั้ง 3 ด้าน จึงเปรียบเสมือน การสร้างชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานและส่งผลให้องค์กรเป็น องค์กรแห่งความสุข                                                                                        นายกำพล  นามพูน

หัวหน้าหน่วยความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บริษัท อินเตอร์เนชั่แนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

 

     นี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคมและยังทำอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นองค์กรที่น่าสนใจองค์หนึ่งคะ

หมายเลขบันทึก: 188337เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2008 06:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 12:10 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ

* เห็นด้วยกับการพัฒนาสังคมด้วยกิจกรรมการให้ที่ยั่งยืน

* ผู้ให้และผู้รับได้พัฒนาตนเองและเสียสละอย่างแท้จริง

* ให้สุขกายสุขใจนะคะ

ท่านสามารถอ่านบทความองค์กรอื่นได้ที่

http://www.thaihealth.or.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี