..ว่าด้วย.. บรรณานุกรม


1.      Universal Declaration of Human Rights: UDHR

 

1948, “Universal Declaration of Human Rights”, General Assembly resolution 217 A, United Nations.

 

2.      World Health Organization: WHO

 

1946, “Constitution of World Health Organization”, adopted by the International Health Conference, World Health Organization.

 

2007, “The Right to Health”, Joint Fact Sheet WHO/OHCHR/323, World Health Organization and Office of the UN High Commissioner for Human Rights.

 

3.      International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR

 

1966, “International Covenant on Civil and Political Rights”, General Assembly resolution 2200A (XXI), United Nations.

 

1996, “General Comment No.25: the right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service (Art. 25)”, Human Rights Committee, Unites Nations.

 

1997, “Concluding observations of the Human Rights Committee, FRANCE”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant, Human Rights Committee, Unites Nations.

 

1997, “Fourth periodic reports of States parties, MEXICO”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant, Human Rights Committee, Unites Nations.

 

1997, “Third periodic reports of States parties, FRANCE”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant, Human Rights Committee, Unites Nations.

 

1999, “Initial reports of States parties, Hong Kong Special Administrative Region of The People’s Republic of China”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant, Human Rights Committee, Unites Nations.

 

1999, “Concluding observations of the Human Rights Committee, MEXICO”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant, Human Rights Committee, Unites Nations.

 

2000, “Fifth periodic reports of States parties due in 1999, UNITED KINGDOM OF GREAT BRITIAN AND NORTHERN IRELAND”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant, Human Rights Committee, Unites Nations.

 

2002, “Second periodic reports of States parties, THE PHILIPPINES”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant, Human Rights Committee, Unites Nations.

 

2003, “Concluding observations of the Human Rights Committee, THE PHILIPPINES”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant, Human Rights Committee, Unites Nations.

 

2004, “Initial reports of States parties, THAILAND”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant, Human Rights Committee, Unites Nations.

 

2005, “Concluding observations of the Human Rights Committee, THAILAND”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant, Human Rights Committee, Unites Nations.

 

2007, “Fifth periodic reports of States parties, JAPAN”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant, Human Rights Committee, Unites Nations.

 

2007, “Fourth periodic reports of States parties, FRANCE”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant, Human Rights Committee, Unites Nations.

 

2007, “Sixth periodic reports of States parties, UNITED KINGDOM OF GREAT BRITIAN AND NORTHERN IRELAND”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 40 of the Covenant, Human Rights Committee, Unites Nations.

 

4.      International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights: ICESCR

 

1966, “International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights”, General Assembly resolution 2200A (XXI), United Nations.

 

1995, “Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, THE PHILIPPINES”, Consideration of Reports submitted by State Parties under articles 16 and 17 of the Covenant, Economic and Social Council, United Nations.

 

1998, “Second periodic reports submitted by State parties under articles 16 and 17 of the Covenant in accordance with the programmes established by Economic and Social Council resolution 1988/4, JAPAN”, Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Economic and Social Council, United Nations.

 

1998, “Third periodic reports submitted by State parties under articles 16 and 17 of the Covenant in accordance with the programmes established by Economic and Social Council resolution 1988/4, MEXICO”, Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Economic and Social Council, United Nations.

 

1999, “Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, MEXICO”, Consideration of Reports submitted by State Parties under articles 16 and 17 of the Covenant, Economic and Social Council, United Nations.

 

1999, “Joint written statement submitted by FIAN – FoodFirst Information and Action Network, Habitat International Coalition, International Federation of Human Rights Leagues and International Federation Terre des Hommes, non-governmental organizations in special consultative status with the Economic and Social Council, and by Casa y Ciudad AC-Coalicion Mexico, member of Habitat International Coalition, Centre for Reflection and Labour Action (CEREAL), DECA Equipo Pueblo, Defence for the Right to Health, FIAN Mexican Section, Forum of Civil Organization for Democracy, Frente por el Derecho a Alimentarse (FDA), Human Rights Centre “Miguel Augustin Pro Juarez” (PRODH), Mexican Collective in Support of Children (COMEXANI), Mexican Commission for the Defence and Promotion of Human Rights (CMDPDHAC), Mexican League for the Defence of Human Rights (LIMEDDH), National Network of Human Rights NGOs “All Rights for All” and Youth Network for Sexual and Reproductive Rights (ELIGE), MEXICO”, Consideration of Reports, Economic and Social Council, United Nations.

 

2000, “General Comment No.14: the Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art.12)”, Economic and Social Council, United Nations.

 

2000, “Second periodic reports submitted by State parties under articles 16 and 17 of the Covenant, FRANCE”, Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Economic and Social Council, United Nations.

 

2001, “Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, FRANCE”, Consideration of Reports submitted by State Parties under articles 16 and 17 of the Covenant, Economic and Social Council, United Nations.

 

2001, “Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, JAPAN”, Consideration of Reports submitted by State Parties under articles 16 and 17 of the Covenant, Economic and Social Council, United Nations.

 

2001, “Fourth periodic reports submitted by State parties under articles 16 and 17 of the Covenant, UNITED KINGDOM OF GREAT BRITIAN AND NORTHERN IRELAND: CROWN DEPENDENCIES (ISLE OF MAN, BAILIWICK OF GUERNSEY AND STATES OF JERSEY)”, Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Economic and Social Council, United Nations.

 

2001, “Written statement submitted by the International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism, a non-governmental organization in special consultative status with the Economic and Social Council, JAPAN”, Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Economic and Social Council, United Nations.

2002, “Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, UNITED KINGDOM OF GREAT BRITIAN AND NORTHERN IRELAND, THE CROWN DEPENDENCIES AND THE OVERSEAS DEPENDENT TERRITORIES”, Consideration of Reports submitted by State Parties under articles 16 and 17 of the Covenant, Economic and Social Council, United Nations.

 

2004, “Initial reports submitted by State parties under articles 16 and 17 of the Covenant, PEOPLE’S REPLUBIC OF CHINA”, Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Economic and Social Council, United Nations.

 

2005, “Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, PEOPLE’S REPLUBIC OF CHINA (INCLUDING HONG KONG AND MACAO)”, Consideration of Reports submitted by State Parties under articles 16 and 17 of the Covenant, Economic and Social Council, United Nations.

 

2007, “Periodic reports submitted by State parties under articles 16 and 17 of the Covenant (combined second, third and fourth periodic report), THE PHILIPPINES”, Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Economic and Social Council, United Nations.

 

5.      International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: ICERD

 

1965, “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination”, General Assembly resolution 2106 (XX), United Nations.

 

1996, “Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, PEOPLE’S REPLUBIC OF CHINA”, Consideration of Reports submitted by State Parties under article 9 of the Convention, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, United Nations.

 

1996, “Seventh periodic reports of State parties, PEOPLE’S REPLUBIC OF CHINA”, Reports submitted by State Parties under Article 19 of the Convention, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, United Nations.

 

1997, “Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, THE PHILIPPINES”, Consideration of Reports submitted by State Parties under article 9 of the Convention, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, United Nations.

 

1997, “Fourteenth periodic reports of State parties, THE PHILIPPINES”, Reports submitted by State Parties under Article 19 of the Convention, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, United Nations.

 

2000, “Second periodic reports of State parties, JAPAN”, Reports submitted by State Parties under Article 19 of the Convention, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, United Nations.

 

2001, “Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, JAPAN”, Consideration of Reports submitted by State Parties under article 9 of the Convention, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, United Nations.

 

2003, “Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, UNITED KINGDOM OF GREAT BRITIAN AND NORTHERN IRELAND”, Consideration of Reports submitted by State Parties under article 9 of the Convention, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, United Nations.

2003, “Seventeenth periodic reports of State parties, UNITED KINGDOM OF GREAT BRITIAN AND NORTHERN IRELAND”, Reports submitted by State Parties under Article 19 of the Convention, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, United Nations.

 

2004, “General Recommendation No.30: Discrimination against Non-Citizen”, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, United Nations.

 

2004, “Sixteenth periodic reports of State parties, FRANCE”, Reports submitted by State Parties under Article 19 of the Convention, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, United Nations.

 

2005, “Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, FRANCE”, Consideration of Reports submitted by State Parties under article 9 of the Convention, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, United Nations.

 

2005, “Fifteenth periodic reports of State parties, MEXICO”, Reports submitted by State Parties under Article 19 of the Convention, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, United Nations.

 

2006, “Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, MEXICO”, Consideration of Reports submitted by State Parties under article 9 of the Convention, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, United Nations.

 

6.      Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW

 

1979, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, General Assembly, United Nations.

 

1999, “Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, UNITED KINGDOM OF GREAT BRITIAN AND NORTHERN IRELAND”, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

1999, “Fourth periodic reports of States parties, UNITED KINGDOM OF GREAT BRITIAN AND NORTHERN IRELAND”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 18 of the Convention, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

1999, “General Recommendation No.24: Women and Health (Art.12)”, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

2002, “Fifth periodic reports of States parties, JAPAN”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 18 of the Convention, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

2002, “Fifth periodic reports of States parties, FRANCE”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 18 of the Convention, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

2003, “Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, FRANCE”, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

2003, “Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, JAPAN”, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

2004, “Combined fifth and sixth periodic reports of States parties, PEOPLE’S REPLUBIC OF CHINA”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 18 of the Convention, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

2004, “Combined fifth and sixth periodic reports of States parties, THE PHILIPPINES”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 18 of the Convention, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

2004, “Combined fourth and fifth periodic reports of States parties, THAILAND”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 18 of the Convention, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

2005, “List of issues and questions with regard to the consideration of periodic reports, THAILAND”, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

2005, “Reponses to the list of issues and questions for consideration of the combined fourth and fifth periodic report, THAILAND”, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

2006, “Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, PEOPLE’S REPLUBIC OF CHINA”, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

2006, “Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, THE PHILIPPINES”, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

2006, “Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, THAILAND”, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

2006, “Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, MEXICO”, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

2006, “Sixth periodic reports of States parties, MEXICO”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 18 of the Convention, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Unites Nations.

 

7.      Convention on the Rights of the Child: CRC

 

1989, “Convention on the Rights of the Child”, General Assembly resolution 44/25, United Nations.

 

2002, “Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child, UNITED KINGDOM OF GREAT BRITIAN AND NORTHERN IRELAND”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 44 of the Convention, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

 

2002, “Periodic reports of States parties, UNITED KINGDOM OF GREAT BRITIAN AND NORTHERN IRELAND”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 44 of the Convention, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

 

2003, “General Comment No.4: Adolescent health and Development”, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

 

2003, “Second periodic reports of States parties, FRANCE”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 44 of the Convention, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

 

2003, “Second periodic reports of States parties, JAPAN”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 44 of the Convention, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

 

2004, “Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child, FRANCE”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 44 of the Convention, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

 

2004, “Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child, JAPAN”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 44 of the Convention, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

 

2004, “Second periodic reports of States parties, THE PHILIPPINES”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 44 of the Convention, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

 

2005, “Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child, PEOPLE’S REPLUBIC OF CHINA”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 44 of the Convention, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

 

2005, “Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child, THE PHILIPPINES”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 44 of the Convention, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

 

2005, “List of issues to be taken up in connection with the consideration of the second periodic report of THAILAND (CRC/C/83/Add.15)”, Implementation of the Convention on the Rights of the Child, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

 

2005, “Second periodic reports of States parties, PEOPLE’S REPLUBIC OF CHINA”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 44 of the Convention, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

 

2005, “Second periodic reports of States parties due in 1999, THAILAND”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 44 of the Convention, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

 

2005, “Written replies by the Government of THAILAND concerning the list of issues (CRC/C/THA/Q/2) received by the Committee on the Rights of the Child relating to the consideration of the second periodic report of THAILAND (CRC/C/83/Add.15)”, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

 

2005, “Thrid periodic reports of States parties, MEXICO”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 44 of the Convention, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

 

2006, “Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child, MEXICO”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 44 of the Convention, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

 

2006, “Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child, THAILAND”, Consideration of Reports submitted by State Parties under Article 44 of the Convention, Committee on the Rights of the Child, Unites Nations.

หมายเลขบันทึก: 187426เขียนเมื่อ 11 มิถุนายน 2008 01:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 มิถุนายน 2012 00:08 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี